Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nl Ü gerezen, dat er onder de jongelui een leerling was, die den geest bij de anderen vergiftigde, maar bewijzen had ik niet. In elk geval had ik er een zwaar hoofd in, dat dit jongmensch onderwijzer zou worden. Het was een ontevreden zure geest. Gedurende de lessen moest ik hem vaak vermanen beter te gaan zitten; schriftelijk werk leverde hij meermalen op vuil en afgescheurd papier in; uitgaan zonder kennisgeving op tijden, waarvoor eerst toestemming noodig was, gebeurde nogal eens, kortom, allemaal kleine dingen, waaruit een opstandige geest sprak, zoodat ik meermalen bij mijzelf dacht: De zendeling, die dit jongmensch onder zijn leiding krijgt, zal last met hem hebben. Maar een bepaalde reden om hem van de school te ontslaan was er niet, hij behoorde zelfs tot de vlugsten.

Toen gebeurde het dat een onderwijzer van een naburig dorp trouwde, en een aantal leerlingen van de school vroeg en kreeg verlof dit huwelijksfeest bij te wonen. Maar op dit feest merkte ik ook onzen zuren vriend op, die het weer niet noodig had geacht vergunning te vragen,. Den volgenden dag onderhield ik hem ernstig over zijn gedrag, en ik zeide hem, dat hij zich grondig moest veranderen, wilde hij van eenig nut worden voor zijn volk. Een paar dagen daarna verzocht hij van de school ontslagen te worden. Daar ik juist naar het Wotoesche op reis moest, gaf ik hem veertien dagen den tijd om zich te bedenken, maar ik voegde er bij als hij zich niet krachtig genoeg voelde om met Gods hulp anders te worden, het inderdaad maar beter was, dat hij heenging. Dit is ook gebeurd, en na dien tijd is de goede geest onder de leerlingen nimmer meer verstoord geworden.

Ik behoef u niet te zeggen, dat ik steeds denkende was over, en zoekende naar de wijze, waarop ik de leerstof het beste aan de leerlingen bij kon bréngen. Een vraag was ook welke plaats aan het Maleisch op de school moest worden gegeven. Wanneer het niet als voertaal werd gebezigd, zouden de jongelui deze taal nimmer goed machtig worden, want alleen op de kweekschool was er gelegenheid zich in het spreken er : van te oefenen. Het stond voor mij vast, dat alle lessen in godsdienstige vakken in de volkstaal moesten worden gegeven, maar al spoedig kwam ik er toe om bij

Sluiten