Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Javaansch-Soendaneesch-Maleische Pers.

I. GODSDIENST EN MAATSCHAPPELIJKE TOESTANDEN.

In een Maart-nummer van „Ka,oem Moeda" wordt verhaald, dat in een kampong te Cheribon een waringinboom is gevallen op twee huizen, die geheel vernield zijn en op een heilig graf, waaraan niet de minste schade is toegebracht. Verder zou die boom, nadat hij van zijn takken was ontdaan, zich vanzelf weer hebben opgericht.

In het nummer van 5 Maart verklaart Sp-Hard. Kaoem Merah, dat het communisme met geen enkelen godsdienst in strijd is. De redactie teekent hierbij aan, dat God het communisme heeft doen ontstaan, omdat het kapitalisme op de wereld de baas speelt. Het communisme heeft dus geen verband met welken godsdienst ook, doch zijn richting is gelijk aan die van alle godsdiensten.

In „Oetoesan Hindia" van 3 Maart schrijft S. Tjitrosoebono een hoofdartikel met den titel: De godsdienst zal worden ondermijnd. Het is een ernstige waarschuwing tegen het communisme, met name tegen de Ind. Commun. Partij, omdat zij het verderf wil van den Islam.

„Masa Baroe" is een nieuw weekblad, dat sedert 1 Maart dezes jaars te Bandoeng verschijnt. De naam beteekent: De Nieuwe tijd en volgens het bijschrift in den kop is hel : „de stem der lagere klassen in Indië".

De redactie zegt o.a.: „Wij zijn ervan overtuigd, dat de vooruitgang op industrieel gebied in Indië, welke verkregen wordt door de toepassing van moderne machines en de voortdurende uitbreiding onzer stad Bandoeng, het aantal armoe-lijders doet toenemen". Zekere St. schrijft in een artikel over de Groot-Industrie en het volk, dat de oude tijd, toen het volk leefde onder de willekeur der

Sluiten