Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Belangrijke verschijnselen op Zendingsgebied.

Het eerste Nederlandsche Missie-iCongres. — De financiering van den Zendingsarbeid. — Inspector Dr. L. J. Frohnmeyer f. De Deensche Zending.

Het eerste Nederlandsche Missi e-C o' ng r e s. — Enkele malen hebben wij er reeds de aandacht op gevestigd, hoe de zendingsactie in den kring der RoomschKatholieke Kerk krachtig aan het opleven is. Op groote schaal wordt de propaganda gevoerd. Van beteekenis is vooral, dat de priesters er zich voor gaan interesseeren en de leeken in deze beweging gaan betrekken. Tot nu toe was het zendingswerk in handen van enkele orden, die niet altijd even broederlijk tegenover elkaar stonden en niet vrij waren van concurrentie-zucht. In den laatsten tijd is ook hier een drang naar samenwerking. De eilanden in den Indischen Archipel zijn over de verschillende orden verdeeld, en nu is er een ijver om daar elkander te overtreffen. Vooral blijkt die samenwerking ook uit de poging om gemeenschappelijk het zendingswerk bekend te maken. De missie-tentoonstelling, die in tal van groote plaatsen gehouden werd, is daarvan de vrucht. Ook werd eeji Priesterbond gesticht, die een eigen blaadje voor de priesters uitgeeft cn ook een wetenschappelijk tijdschrift, waarop wij reeds vroeger de aandacht hebben gevestigd.

Van dezen Priesterbond nu is uitgegaan het eerste Missie-congres, dat in Juli te Maastricht werd gehouden ter gelegenheid van de missie-tentoonstelling aldaar. Het congres was alleen voor geestverwanten toegankelijk. Ook de neutrale pers werd geweerd. De Roomsche bladen gaven

Sluiten