Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Java bevinden zich aldaar slechts 5 millioen echte volgelingen van Mohammed. Het Hindoeïsme heeft zich hier veel sterker doen gelden dan de Islam. Sinds het Mohammedanisme intocht hield, gingen kunst, wetenschap en welvaart achteruit. Circa 1600 kreeg de O.-I. Compagnie vasten voet op Java en kon het land, aan innerlijke verdeeldheid ten prooi, gemakkelijk bemeesteren.

„Wat onze roemruchte voorvaderen ook mogen geweest zijn, christelijke beschavers zeker niet. De Hollandsche overheersching stak sterk af bij die der Spanjaarden en Portugeczen, die dan toch maar steeds hun missionarissen meevoerden om het kruis van Christus te planten! En waar het Kruis staat, is waarachtige beschaving. Onze overheersching kenmerkte zich door een koud-berekenende geldpolitiek. Maar 't was echte roofbouw! Zeker, voor de materiëele welvaart van het volk werd beter gezorgd dan onder zijn eigen vorsten, maar... slechts in zoover als het Holland kon baten. De intellectueele ontwikkeling werd schromelijk verwaarloosd, ja, stelselmatig belet om nu maar van missioneering en prediking niet te reppen".

Nu vóór 30 jaren kwam er dan beweging in verband met de „ethische richting". Maar er was een vitium originis in conceptie en uitvoering. „De missiescholen zijn de eenige instellingen, die nog regeeringsgetrouwe Javanen afleveren". Maar deze ondervinden nog altijd alle soort van tegenwerking. „Waarom mogen anderen den Javaan bekeeren tot socialisme en theosofie, en mogen wij hem niet brengen ons H. Katholiek geloof?"

En verder: „deze „macht van Rome" telt momenteel onder de Javanen eenige duizenden aanhangers. Niet tegen het Protestantisme, dat aldaar ruim 100.000 volgelingen telt, is de aanval gericht, maar tegen ons kleine kuddeke, wijl het Satan bij al de beroeringen der wereld nergens anders om te doen is dan de vernietiging der ééne, ware Apostolische en Katholieke kerk".

In dien trant gaat het voort. En in dien trant zijn de meeste toespraken. Kenmerkend is nog het volgende citaat, dat ontleend wordt aan de rede van Pater Raymakers over het zendingswerk in China. De volken van Oost-Azië staan wel

Sluiten