Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder invloed van het Boeddhisme, maar de Katholieke kerk had meer gebruik kunnen maken van hun geschiktheid om het ware geloof te ontvangen. Die geschiktheid is bij de Chineezen zoo groot, dat zijn bisschop hem bij zijn komst in 1888 kon verzekeren: „Gij behoeft bij duizenden menschen hier slechts het afgodsbeeldje weg te nemen en er een kruisbeeld voor in de plaats te brengen om er van te maken goede volgelingen van het kruis".

Merkwaardig is ook de rede van dr. J. Schmutzer, lid van den Volksraad en ingenieur te Batavia over „Leekenarbeid in het Indische Missiegebied". Ook in Indië heeft het groote uur voor de Missie geslagen. De Archipel omvat vele volken, maar hoezeer deze in type, aard en beschavingspeil onderling mógen verschillen, allen zijn ze bezig de banden met hun overlevering, hun verleden te verbreken". Een nieuwe tijd doet zijn intree; de volken, het oude verliezend, zoeken een nieuw houvast. „Ook de hooger beschaafde volken, die meest reeds Islamiet zijn, gaan een religieuse crisis tegemoet. De groote ontwikkeling van het Gouvernementsschoolonderwijs der laatste jaren — de voornaamste vrucht der ethische politiek — heeft tengevolge gehad dat het bezoek der oude Koran-scholen en pesantrens, waar de inlandsche jeugd algemeen haar godsdienstige vorming ontving, sterk verminderde. Op de nieuwe scholen, onder leiding van onderwijzers, die zelf door veelal ongeloovige Eur'peesche leerkrachten werden gevormd en die algemeen onder invloed van het socialisme staan, wordt steeds meer onverschilligheid voor den godsdienst gekweekt. Bij de inlandsche leerlingen, die Europeesche scholen of hoogere vakscholen bezoeken, is de vervreemding van den Islam nog algemeener. Met de verzwakking van den invloed van dien godsdienst rijpt de mogelijkheid voor de aanvaarding op groote schaal van het Christendom, dat zooals de ervaring leert aan de geestelijke behoeften van deze volkeren ten volle is aangepast. De cultureele crisis, die zich in Indië voltrekt, wordt geaccentueerd door de Oostersche ontwaking, die in den grond een triumf van de Christelijke principiën van vrijheid en gelijkheid op de Oostersche godsdiensten beteekent".

Sluiten