Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijheid, dat een levensbeginsel der Christelijke kerk is, in gevaar brengt — geeft de Internationale Zendingsraad als zijn overtuiging te kennen, dat de wonden, door den oorlog geslagen, niet ten volle kunnen worden geheeld, voordat de weg voor de Duitsche zendelingen weder geopend wordt,, om hun Zendingswerk te hervatten.

II. Onder aanneming van deze algemeene beginselen, besluit de Raad verder:

a. dat de Raad, ofschoon dankbaar voor het succes van pogingen van zendingszijde aangewend om de Duitsche Zending in bepaalde gebieden te herstellen, overtuigd is, dat met betrekking tot veel uitgestrekter gebieden de sterkste en meest volhardende krachtsinspanning noodig zal zijn om de wegneming of Wijziging te verkrijgen van de bepalingen, waarbij Duitsche zendelingen daarvan worden uitgesloten en daarom een beroep doet op de nationale Zendingsorganisatics en Genootschappen van die landen, waarvan de Regeeringen zendelingen, op grond hunner nationaliteit, uitsluiten, om uit te vorschen welke stappen er kunnen gedaan worden om den terugkeer van Duitsche zendelingen en Zendingscorporaties tot hun oude velden zoo spoedig mogelijk te verkrijgen, rekening houdende in alle gevallen met de politieke noodwendigheden in ieder afzonderlijk Zendingsveld;

b. dat aangezien er sedert 1914 radicale veranderingen gekomen zijn in de politieke formatie van vele landen, alsook in de mate van vrijheid, die thans erkend wordt aan de Inlandsche Kerken rechtens toe te komen, zoo gelooft de Raad, dat het doel onder a. vermeld, alleen bereikt kan worden, indien de terugkomende zendelingen bereid zijn samen te werken met de plaatselijke regeeringen en met den nieuwen geest, die de verhouding van Westersche zendelingen tot de Christelijke kerken van ieder afzonderlijk zendingsveld, begint te kenmerken;

c. dat waar Duitsche zendingsvelden, teneinde tegemoet te komen aan den noodtoestand door den oorlog geschapen, door niet-Duitsche Zendingscorporaties bezet zijn, deze bezetting als een voorloopige moet beschouwd worden en de eindoplossing moet bereikt worden door vriendschappelijk

Sluiten