Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overleg tusschen de oorspronkelijk daar arbeidende corporatie, de waarnemende corporatie en de plaatselijke kerken ;

d. dat met betrekking tot de openlijke beschuldigingen geuit tegen de Duitsche Zending, deze Raad als zijn meening te kennen geeft, dat voor zooveel hij dit heeft kunnen nagaan, de uitsluiting van geallieerd gebied toe te schrijven was aan algemeene politieke overwegingen; verder, dat deze Raad, hoewel niet de plaats innemende van een rechtbank, tot zijn beschikking heeft een groote menigte bewijsmateriaal betreffende de landen waar Duitsche zendelingen werkzaam waren en dat hij, dit materiaal overziende, overtuigd is, dat, algemeen gesproken, de Duitsche zendelingen, werkende onder de vlag van andere natiën, zich niet schuldig hebben gemaakt aan onlovale handelingen of aan pogingen om de bevolking van die gebieden tot ontrouw aan hun regeeringen aan te zetten en dat, zoo er ergens uitzonderingen voorkwamen, deze niet in overeenstemming waren met het zendingsbeleid der Duitsche corporatiën ;

e. dat de Raad, telkens weder zich bewust van het verlies, veroorzaakt door de afwezigheid van vertegenwoordigers der Duitsche Zending en zich herinnerende hoe lang en onbaatzuchtig de Christenen in Duitschland gewerkt hebben aan de verbreiding van het Evangelie in de wereld, en hoe degelijk zij de opvoeding en verzorging van de Christen-gemeenten op het Zendingsveld bevorderd hebben, spreekt zoowel zijn innige deelneming met hen uit, wanneer zij lijden onder de knotting van hun Zendingsarbeid, alsook zijn hoop, dat zijn volgende vergadering weder het voorrecht zal genieten partij te kunnen trekken van die Zendingservaring en kracht van Christelijke persoonlijkheid, waaraan vroegere Zendingssamenkomsten zooveel te danken hadden.

Moesten wij bij het werk dezer sub-commissie vanwege het bijzondere belang daarvan wat langer stilstaan, over het werk der andere sub-commissies zullen wij, zonder dit ook maar eenigszins als onbelangrijk te willen bestempelen, veel korter zijn.

Laat mij allereerst mogen vermelden, dat behalve de genoemde de volgende sub-commissies waren aangewezen:

Sluiten