Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was er direct voor te vinden en onze echtgenooten vonden het ook zoo erg niet, 't zou maar 10 dagen duren, dat was maar 1/3 gedeelte van een maand.

En zoo geschiedde het, dat Vrijdag 17 September de „Zwaluw" het anker uitwierp op de reede van „Amsterdam". Dc resident ging tiog even aan wal. Br. Agter en ik trokken met ons hebben en houën in de goeroe-woning. De bevolking toonde onverholen haar ingenomenheid met ons bezoek, behalve dat deel, dat juist bezig was een heidensch feest te houden.

De goeroe was juist op school het onderwijs aangevangen, toen we kwamen. Ik gaf hem verlof de kinderen naar huis te zenden, daar ik, alvorens de zaken der gemeente (of liever wat gemeente stond te worden) na te gaan, met hem spreken wou.

Dien avond zou ik het dooponderzoek der mannen en Zaterdagavonds dat der vrouwen leiden. Eén der candidaten trok zich terug. Hij meende niet genoeg te weten, 't Aantal candidaten kon gróoter geweest zijn; eenigen waren echter op reis en eenigen ook hadden deelgenomen aan het heidensche feest en werden daarom afgewezen.

Zaterdagmorgen had het onderzoek op de school plaats. Nu, een Pestalozzi of Ligtliart is onze goeroe nog niet en hij zal 't wel nooit worden. Wat praatte die man veel! Hij gunde den kinderen geen tijd om na te denken. Maar hij had geregeld gewerkt en de kinderen konden toch behoorlijk lezen, schrijven en rekenen. Het z.g. „Zaakonderwijs" bracht hij er, als de meeste goeroes, heel slecht af.

De kennis bij de doopcandidaten bleek zeer voldoende te zijn en daar de goeroe ook geen bezwaren opperde wegens hun levensgedrag, zouden de candidaten den volgenden dag den doop ontvangen.

Tusschen de bedrijven door hadden wij ook eens kennis gemaakt met de kampong en haar bewoners. De huizen zijn als de gewone Papoesche huizen boven 't water gebouwd, 'n Enkele werd op het land gezet vanwege het geweld der baren. Als de westenwind en vooral de beruchte „wamberau" zich laat gelden, dan is 't niet pluis op deze punt van het eiland en daarom zetten eenigen hun huis op 't strand, maar de woningen behielden den voorvaderlijken vorm,

Sluiten