Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bataksche maatschappij. Elke Batak, ook de voornaamste vorst en zijn familie, gaat baden aan de rivier of onder den waterstraal, die in een ravijntje uit den wand spuit. Badkamers, in huis of aan de rivier gelegen, kent de Batak nog niet.

Ook heerscht er in de democratische Bataksche maatschappij zulk een afscheiding van rang en stand niet als bij ons. Dat een gewone vrouw met de dochter van den vorst naar het water gaat om te baden, is heel gewoon. Maar dat deze jongen nu juist de zuster van Mozes' moeder daarvoor uitkiest, is waarschijnlijk een schemerende herinnering aan Mirjam, Mozes' zuster. Hij vergeet de slimme opzet om Mozes' moeder te roepen als min voor het kind.

En dan Mozes als kind op het dorpserf. Twee of driejaar oud zijnde, wandelt hij spiernaakt over het erf met zijn rijstbuikje, en gaat kijken naar het spelen der kinderen. De Bataksche kinderen hebben heel wat spelen, ook die gelijken op onze kinderspelen, als bikkelen, tollen, kooten, schuilvinkje enz. De kleine Mozes ziet het spelen en dadelijk begrijpt hij het en speelt mede. Deze zelfde trek komt voor in de Bataksche verhalen; de helden zijn ook als kind reeds wonderkinderen geweest. En tien jaar oud zijnde, kijkt hij ïond bij den Batakschen smid, den huisbouwer, den messenmaker enz. en dadelijk kan hij alles. Zoo ontstaan de legenden en als men bij andere volken rondziet, dan ontdekt men dezelfde neiging om den held ook in zijn jeugd reeds allerlei wonderbaarlijke gaven toe te kennen.

Mozes moet vluchten. Naar vaders' broeder? Neen, naaimoeders' broeder. Vaders' broeders liggen vaak in twist met zijn vader over een erfenis of zoo iets. Hunne dochters zullen den nieuw aangekomene ook niet zoo vriendelijk verwelkomen. Het is ook een beetje gegeneerd, want die dochters worden beschouwd als zusters van hem. Dan maar liever naar den oom van moederszijde; dat is degene waar men zelden of nooit een rechtszaak mee wil hebben; dat is de kalimboeboe, „de kruin van het hoofd"; d i b a t a idah, „de god die ziet". En zijne dochters zijn de gewenschte vrouwen; zij zijn immers van denzelfden stam <".ls moeder was; trouwt hij met zijn nicht, dan zullen later

Sluiten