Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opvoeding door de Zending.

Door A. J. C. VAN SETERS.

II i).

Thans vraagt een der grootste en belangrijkste werelddeelen nog onze aandacht, n.1. AFRIKA (Platen-Serie STUART HARDY, Serie I No. 3, Serie II No. 6, Serie III No. 6 en de geheele Serie IV). Laatstgenoemde reeks nog even buiten beschouwing latende om haar speciaal karakter, blijven er nog 3 platen over, welke bizonder aantrekkelijk zijn om er bij te vertellen. Ze laten zoo typisch land en volk zien in pakkende teekeningen en fraaie kleuren.

Een ruime verscheidenheid van literatuur geeft ook hier weer alle gelegenheid tot het vinden van boeiende vertelstof 2).

Wie het kinderleven bij de N e g e r-volken wil leeren kennen, moet een Engelsche bron nemen, n.1. het boek van James Baird, „C h i 1 d r e n of A f r i c a". Daarin vindt men hoofdstukken als „An African Village" — „Games" — „Fairy Tales" — „Animal Stories" — „Finger Rhymes and Riddles" — „Magie Medicine" enz. En bovendien 6 fraaie, gekleurde platen. In geïllustreerden linnen band ƒ 1.80.

Einde 1920 kwam er op ditzelfde gebied een mooi nieuw boek uit. onder den titel ,,A Cast-away in Kavi rondo" (Numerous Etchings by A. M. E. Elverson). Dit is een

1) Vervolg van het gelijknamig artikel in denzelfden jaargang, ie stuk, bl. 38.

2) ALLE platen, boeken, brochures, enz. in dit artikel genoemd, zijn voorhanden bii of worden in den kortst mogelijken tijd geleverd door de N V. ALG. BOEKHANDEL VOOR INWENDIGE- EN UITWENDIGE ZENDING te DEN HAAG, Nassau-Zuilensteinstraat 25 (opgericht door den Zending-studie-Raad en het Comité voor Inwendige Zending). Het meerendeel is door speciale connecties en overeenkomsten uitsluitend aldaar en alleen door rech t s, t r e e k s c h e bestelling verkrijgbaar. Wie in de gelegenheid is, verzuime niet een bezoek te brengen aan het Rureau (Nassau-Zuilensteinstraat 25; Tel. H 4599; Postrekening 27974), waar ruime toontafels volkomen gelegenheid bieden, met liet meeste dat in dit artikel beschreven wordt, persoonlijk kennis te maken De bijgevoegde prijzen zijn naar de laatste gegevens. Prijsverhooging door de, uitgevers is echter hier en daar niet buitengesloten.

Sluiten