Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engelsch, kan deze vertaling met warmte worden aanbevolen. De prijs is laag, ƒ 1.95 en behalve dezelfde penteekeningen als in de oprspronkelijke editie, vindt men er ook enkele reproducties van foto's in en het portret van M. S. — Het Engelsche boek is gebonden in linnen band en kost daardoor meer (ƒ3.25).

De held van de vier overige platen der Serie, LIVINGSTONE, is zeer populair. Men zal een pakkende reeks vertellingen over zijn leven kunnen geven, zoowel voor meisjes als voor jongens. Er bestaat over hem reeds jaren een omvangrijk Hollandsch boek, geschreven door R. Freudenberg, onder den titel: „D r. D a v i d L i v i n g s t o n e" (een levens- en karakterschets). Het is een nog zeer bruikbare bron voor vertelstof, al zal menigeen er gaarne een of meer buitenlandsche bronnen naast gebruiken voor aanvulling van bizonderheden of voor meer directe aansluiting op het vertellen aan jongeren, wat de stijl betreft. Freudenberg's boek heeft een omvang van 350 blz. en kost ingenaaid slechts ƒ2.25 en ' n linnen stempelband ƒ2.85 ( me t portret tegenover den titel en een uitslaande kaart achterin). Ieder, voor wie een vreemde taal een bezwaar is, vindt hier een aanbevelenswaardige bron.

In Juli 1920 verscheen een geheel omgewerkte uitgave van een werkje, dat een bizonder bruikbaar schema geeft voor een goed ingedeelde reeks vertellingen over het leven van den grooten zendeling en Afrika-reiziger, die door zijn onverschrokken binnendringen in streken, waar nog nooit een blanke een voet gezet had, den weg gebaand heeft voor het heerlijk werk der Zending, vooral in het latere DuitschOost-Afrika. Livingstone is de ontdekker geweest van het Victoria Njanza-meer en nog 3 andere mieren, van de geweldige Victoria-watervallen en den bovenloop van de Zambesi-rivier. Hij is een krachtig bestrijder geweest van den slavenhandel, die in zijn tijd nog ongestoord in de binnenlanden van Afrika plaats had, door Arabische slavenjagers. Hij is de man van het onwrikbaar Godsvertrouwen, die niet alleen gezegd heeft „Nothing earthly will evei' make me

Sluiten