Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewerking geschiedt geheel volgens hun aigen wil en wanneer het later mocht gebeuren, dat anderen het door hen geplante oogsten, dan berusten zij daarin. De landswetten worden evenmin door hen erkend en belasting betalen doen ze niet; wel offeren ze gaarne wanneer de loerah die met de belastingheffing belast is, zegt dat hij komt om bijdragen voor de negerikas ten bate van de negeri.

De „Boro-Boedoer", een Arabisch blad neemt uit het officiëele blad van den Hedjaz, „Alqiblah" No. 447 een oorlogsoproep over, tot alle Arabieren gericht, tegen de geallieerde mogendheden. De aanleiding daartoe is de inneming van Syrië, Libanon, Palestina en Iraq. De redactie van het blad protesteert echter heftig tegen dien oproep en zegt, dat de bewoners van die landen zelf aan de Geallieerden bescherming hebben gevraagd.

In verschillende bladen wordt heftig geprotesteerd tegen het schrijven van het woord „Inlander" met een kleine ,,i". Daarin wordt kleineering en minachting gezien.

II. ONDERWIJS.

Tn „Neratja" van 21 Mei 1921 maakt de Redactie melding van een schrijven, dat zij heeft ontvangen uit Tapanoeli, waarin de schrijver zich boos maakt over het bericht als zouden verscheiden scholen in de Bataklanden gesloten zijn, omdat de Bataks te geringe ij ver bet 00n e n voor het o n d e r w ij s.

Schrijver erkent, dat het Bataksche kind minder lust voelt tot schoolgaan, niet omdat het te lui is om te leeren, doch omdat het zich minder aangetrokken voelt tot de zendelingen. De Bataks vragen los te komen van den invloed der zendelingen. Verschillende particuliere scholen, waarvan de meeste onder leiding der Ver. Hatopan Kristen Batak, zitten vol leerlingen. „Ja — laat de Zending van de Bataklanden verdwijnen, maar het onderwijs niet".

I11 het nummer van 26 Mei neemt „Selamat" het voor de Zending op en herinnert hij aan het goede werk van wijlen dr. Nom mensen en diens opvol-

Sluiten