Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel, in verschillende andere bladen overgenomen, succes heeft gehad. Twee afgevaardigden zijn naar de L,am,pongs gekomen om een onderzoek Ln te stellen met den Resident. Tal van Javaansche vrouwen zijn, tengevolge daarvan, geholpen en maatregelen zijn genomen, om deze soort slavernij tegen te gaan.

In een Augustus-nummer van „Oetoesan Hindia" wordt medegedeeld, dat door de C.S.1. tijdens het groote C.S.I.Congres te Soerabaja, in October ook plannen gemaakt zijn voor een groote openbare bijeenkomst, waarop van S.-I.-zijde het woord gevoerd zal worden, uitsluitend door vrouwen, die een leidende rol spelen in die beweging. Er zal alleen gesproken worden over dingen, die van belang zijn voor de Inlandsche volksbeweging. Aan de mannelijke S.-I.-leden zal alleen het woord worden gegeven, wanneer het dringend noodig is, b.v. om de spreeksters bij te staan wanneer zij het in een debat denken af te leggen. De redac - tie meent, dat de belangrijkheid van het congres, door deze vergadering wordt verhoogd.

In hetzelfde blad wordt melding gemaakt van de oprichting te Pasoeroean van de vrouwenvereeniging „Pengasah Boedi" (Verstandelijke ontwikkeling). Doel der vereeniging is o.a. te streven naar ontwikkeling der wereldlijke kennis, het aanleeren van allerlei handwerken en het voeren van de huishouding, met de oprichting van een weduwen- en een studiefonds.

In „Panggoegah" van i Aug. spreekt Kaoemboeroeh Dlanggoe zijn vreugde er over uit, dat de Inlandsche vrouwen, in het bizonder uit den adelstand, dank zij het onderwijs, thans in de' maatschappij posities gaan veroveren, die vroeger alleen door mannen werden bekleed, o.a. die van klerken, onderwijzeressen enz. Ook in den lagen stand valt vooruitgang te bespeuren onder de vrouwen, die als arbeidsters op ondernemingen dienst doen, waarvoor zij echter een betaling ontvangen, welke slechts de helft is van die der mannen. Dit vindt hij onbillijk.

Sluiten