Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorloopig worden beschouwd en de eindoplossing moet bereikt worden door vriendschappelijk overleg tusschen de oorspronkelijk daar arbeidende corporatie, de waarnemende corporatie en de plaatselijke kerken.

Dit is alles prachtig gezegd. Meer kan men niet wenschen. Het is nu echter de 'Praag, of deze idealen kunnen worden verwezenlijkt. Zullen de Regeeringen en zullen ook de bezettende Corporaties genegen zijn met deze wenschen rekening te houden en eerlang het terrein weer open te stellen voor de Duitschers? Er is helaas reden om dit te betwijfelen. Het zal den Internationalen Zendingsraad heel wat inspanning kosten om de aangenomen beginselen in toepassing te brengen.

Het spreekt vanzelf, dat de Duitsche Corporaties met spanning gadeslaan wat er op haar oude, thans verlaten terreinen plaats vindt. Er is geen Conferentie of er wordt verslag over uitgebracht. In de „Herrnhuter Missions Woche" werd dit gedaan door dr. Oepke, Missionsdirektor der Leipziger Mission, een man, die zich in den laatsten tijd vooral door zijn studie over Paulus naam heeft verworven. Aan dit verslag, dat den indruk maakt van een ernstig streven naar objectiviteit, worden de volgende bizonderheden ontleend.

Het werk der Basler Zending op de Goudkust is overgenomen door de Schotsche Free-Church. Deze heeft officiéél verklaard, dat zij bij terugkeer der Duitsche zendelingen het arbeidsveld zal teruggeven. Zij erkent ook, dat de 6 zendelingen, die zij er plaatsen kon, niet tegen het werk zijn opgewassen.

In Togo moet de laatste zendeling der Norddeutsche Mission, de Zwitser Bürgi na 41 dienstjaren het terrein verlaten. Wie het werk overneemt, is nog niet bekend.

Kameroen is verdeeld tusschen Engeland en Frankrijk. Vijf posten der Basler Mission in het Engelsche deel bleven onverzorgd, daar Engeland er ook de Parijsche Zending niet" toeliet. De andere posten in het Fransche deel werden overgenomen door de Parijsche Zending, ook onder uitzicht op terugkeer der Basler Zending. Zij zond er n • zendelingen heen, waaronder een paar, die vroeger in dienst

Sluiten