Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mogen wij ons niet hartelijk verblijden over het aanvankelijk postvatten van eene gedachte, den Amsterdamschen broederen van het Centraal-comité voor de oprichting en instandhouding van een Seminarie te Depok, door de liefde in het hart gegeven? Zal die gedachte doorwerken, vrucht dragen, dan worde alle kwaaddenkendheid, alle zelfzucht aan eene zijde gezet, om gemeenschappelijk te streven naar hetzelfde verheven doel: toebrenging der volken van Nederlandsch Indië tot de gemeenschap van onzen Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Daartoe is samenwerking hier te lande noodig. Op welke wijze? Dit zullen wij nog moeten leeren; doch waar de goede wil bestaat, daar wordt ook de weg gevonden. Van de zijde van ons Genootschap zal niets worden nagelaten, om er toe te geraken.

Het verdient opmerking, dat sedert eenige jaren het zendinggebied in onze Indiën zich zoo aanmerkelijk heeft uitgebreid. Op Java werken thans in de Soendalanden de Nederlandsche Zendingvereeniging; in Midden-Java de Doopsgezinde en de Nederlandsche Gereformeerde Zending vereenigingen ; in Oost-Java ons Nederlandsche Zendelinggenootschap; op Sumatra, onder de Bataks en op Borneo, onder de Dajaks het Barmer-genootschap; op Noord-Celebes, in de Minahassa, in samenwerking met de Protestantsche kerken in Ned. Indië, ons Genootschap, dat ook op Savoe en Soemba zijne Evangelie-predikers heeft; op Nieuw-Guinea, Almaheira en Boeroe de Utrechtsche Zendingvereeniging; terwijl de Christelijk gereformeerde kerk haren arbeid op Soemba, de Luthersche zendingvereeniging den haren op de Zuidwest-kust van Sumatra denken aan te vangen , ja, aanvaard hebben.

Van elkander tegenwerken, van het treden in elkanders werkkring is hier geen sprake; het veld is dan ook daartoe te ruim. Het zal op den duur aankomen op algemeene goede gezindheid. Van onze zijde hebben wij daarvan een blijk gegeven. Toen ons bleek, dat de Christelijk gereformeerde kerk Soemba tot haar arbeidsveld gekozen had,

Sluiten