Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theorie van de muziek, en liet deze twee a driestemmige liedjes ziDgen, waarbij weêr bleek, hoe veel aanleg de Minahassers voor den zang hebben. En terwijl later de jongste klasse zich bezig hield met vlechten, stelde Br. Graafland een onderzoek in naar de vorderingen in het Maleisch, waarover ook hij zich tevreden kon betopnen.

»Het vergevorderde uur verbood ons voort te gaau", zoo lezen wij verder. De President der Commissie, Br. Graafland , nam nu het woord. Hij zeide tot de kinderen, dat hij zeer tevreden was over de gemaakte vorderingen, en drukte den wensch uit, op eene volgende openbare les weer al die vroolijke, heldere gezichtjes te zullen zien; ja! hij hoopte, dat dan het getal kinderen minstens verdubbeld zou zijn.

• Ouders en belangstellenden dankte hij voor hunne tegenwoordigheid, beval hun verder de school aan, en verzocht hen ook anderen op te I wekken, om voor hunne dochtertjes van de hier aangeboden gelegenheid tot opvoeding en onderwijs gebruik te maken. Hij wees er op, hoe onze school een' goeden naam had gekregen, onder de leiding van Mejuffrouwen Kkook en de Ligt, zoo zelfs, dat de Inspecteur van het Europeesch onderwijs, de Heer Meyll , haar als eene der beste in zijne inspectie-afdeeling had geprezen. Hij hoopte, dat zij dien goeden naam zou behouden, en nog tot meerderen bloei zou komen onder de leiding van de eerstdaags te verwachten Directrice en Secondante, de Dames E. Cramer en J. M. Makkink.

> Een zeer hartelijk woord van dank en waardeering richtte hij tot Alej. de Ligt , die nu gereed stond hare taak aan deze school neder te leggen. Hij wist, en de geheele Commissie getuigde dit met hem, dat zij, met veel liefde, toewijding en opoffering aan onze school gewerkt had, en vertrouwde, dat de rijke vrucht van haren arbeid haar steeds dankbaar zou doen terug zien op de zes jaren, die zij daaraan verbonden was. Met de bede, dat God haren verderen levensweg voorspoedig maken, haar een' recht gelukkigen echt bereiden zou, eindigde hij, ook nog dank betuigende aan allen, die Mej. de Ligt gesteund hadden, door het waarnemen van eenige lessen.

»Nu volgde de prijsuitdeeling. Wij hadden ditmaal zeer geschikte prijsjes, waarvoor bovenal onze dank toekomt aan het Dames-comité te Botterdam, dat de belangen onzer school behartigt. Die prijzen verhoogden de vreugde der meisjes.

»Na het zingen van een driestemmig liedje sloot Br. Louwerier met dankgebed."

Het ontbrak daarna niet aan dank van de zijde van tegenwoordige ouders en belangstellenden.

Van harte vereenigen wij ons met den wensch, aan het einde van

Sluiten