Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verslag uitgedrukt, dat het getal kinderen moge toenemen, en met de bede, dat Gods hulp in ruime mate het deel moge zijn van Mej. Cüameb , die de taak van wijlen Mej. Krook aanvaardt en van Mej. Makkink , die de taak, door Mej. de Ligt neêrgelegd, moedig wil voortzetten.

Gods zegen ruste op dit werk, dat zoo zeer kan bijdragen tot de opvoeding van het meisje in de Minahassa, en daardoor tot bevordering van het geluk der huisgezinnen.

3. Oproeping van kweebelingen.

Met den nieuwen cursus, die aanvangt in de maand September, kunnen in ons Zendelinghuis hoogstens een viertal kweekelingen worden opgenomen, na voldaan te hebben aan een examen, dat plaats zal hebben in den loop van de maand Juni.

De toegelatene wordt aanvankelijk; beschouwd als adspirant, om, na een jaar, wanneer gebleken is, dat hij aan gestelde voorwaarden voldoet, voor goed te worden aangenomen. De bevordering tot kweekeling kan echter niet plaats hebben, dan na afgelegde belijdenis des geloofs.

De opleiding, met inbegrip van huisvesting in het Zendelinghuis, kost, kleeding, enz. geschiedt voor rekening van het Genootschap. Wanneer echter onverhoopt de kweekeling, als zoodanig eenmaal aangenomen, willekeurig de inrichting verlaat, wordt vergoeding tot een bedrag van f 600 voor ieder jaar gevorderd.

De opleiding is geheel dezelfde, of de kweekeling later van wege het Genootschap in eene van diens zendingen wordt geplaatst, dan wel bij de Regeering tot eene aanstelling als hulpprediker bg bestaande inlandsche gemeenten wordt aanbevolen.

Bestuurders behouden zich ten dezen de volle vrijheid voor, overtuigd, dat zoowel de hulpprediker als de zendeling geroepen is om het Evangelie van onzen Heer Jezus Christus aan de inlandsche bevolkingen van Nederlandsch Indië te verkondigen, en dat ook voor den eersten een eerste vereischte is, dat hy zich tot zendingarbeid geroepen weet.

Jongelingen, die, den ouderdom van 15 jaren bereikt hebbende, eene roeping gevoelen tot het gewichtig werk des zendelings, en die daarbij toegerust zijn met de kennis en bekwaamheid, op dien leeftijd, van weionderwezen catechi-

Sluiten