Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

santen en leerlingen der lagere school te verwachten, kunnen zich, met toestemming van hunne Ouders of Voogden, onder overlegging van getuigschriften van hunnen Predikant en Onderwijzer, vóór of op den 15 den Mei, e.k. aanmelden bij den ondergeteekende, Director van het Zendelinghuis des Nederlandschen zendelinggenootschaps, te Rotterdam.

Januari, 1888. J. C. Neurdenburg.

4. Naamlijst der zendelingen van het Nederlaiidsclie zendelinggenootschap, in 1887. In de Minahassa.

A. DE LANGE, te Tanawangko (1873). - Belast met de zorg voor de Drukkerg. H. c. KRDYT, te Tomohon. (1884). Belast met het Bestuur der kweekschool voor Inl&ndsche onderwijzers.

Op Java.

w. HOBZOO, te Samarang. (1849). J. KRDYT, te Kendal-Pajak. (1859). Tijdelijk Br. J. KREEMER vervangende. C. POENSEN, te Kediri. (1860). S. KREEMER, met verlof, naar Nederland overgekomen. A. KRDYT, te Módjó-warnó. (1882).

Op Savoe en Soemba.

Savoe en Soemba werden, sedert het vertrek van Br. tefkkr, geregeld bezocht door Br. J. F. NIKS, hulpprediker te Koepang. HULPPREDIKERS, vroeger in dienst van het GenooUchap. J. S. DE VRIES, thans tijdelijk in het Vaderland. H. BETTIMK, te Bonthain (Zuid-Celebes). H. ROOKER, te Tondano. H. J. TENDELOO, te Ajermadidi. M BROUWER, te Langowan. I J. A. T. SCHWARZ, te Sonder. I C. J. VAN DE LIEFDE, te Amoerang. Minahassa. J. LOUWERIER, te Tomohon. i J. B0DD13, te Koemelemboeaai. 1 M. H. SCHIPPERS, te Maoembi. J. TEN HOVE, te Tanawangko. / INLANDSCHE HULPPREDIKERS in de Minahassa. Voortaan zullen deze en de overige opgaven van Inlandsch Hulppersoneel geplaatst worden als bijlage tot het Jaarverslag. Wij noodigen bij dezen de BB. in Indië uit, ons deze opgaven bij hunne verslagen te doen toekomen.

Hoofdagent van het Genootschap in Indiê: Ds. T. B. G ran i 'kk MOLIÈRE, te Soerakarla.

Agenten: de Heeren W. H oezoo , te Samarang en H. R ooker , te Tondano.

Sluiten