Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor Limburg: Br. D. Hendriksz te Meerssen, C. P. de Grost, te Gulpen en F. H. Moorrees, te Gennep.

En uit het Hoofdbestuur: de BB. J. Craandyk, te Haarlem, J. C, Neurdenburg en J. La Verge te Rotterdam.

Meisjesschool in de Miuahassa.

Sinds mijne laatste opgave in N°. 12 van dit Maandbericht 1887, nog in dank ontvangen: door Ds. de Ridder 10de storting van zyne brochure ƒ 14,28 (geheel dus ƒ 719,28); van Mej. R. uit Groningen ƒ 25; door Mej. H. te Middelburg van N. N. ƒ 5 (reeds iu September ontvangen); van Prof. v. B. door Prof. Kern ƒ8,—. Aanbeveling.

Rotterdam, 15 December 1887. W. FRANC KEN Az. Penningmeester.

7. Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

1,69 11,16 8,79 1,50 3,05 AALTEN. Door Ds. van Oostrom Soede, \ Collecte in de Kerk AMSTERDAM. Door Ds. B. J. Adriani, onder het motto 1 Cor. 15:58. BEEViSTER. Door Ds. Feith, Catechisatiebus BOSKOOP. Door Ds. A. Jentinck, Collecte voor het Genootschap COEVORDEN (Afd.). Door Mr. A. Slingenberg: Oosterhesselen Schoonebeek. . DOET1NCHEM. Door Ds. Westerbeek van Eerten, Collecte op den Hervormingsdag Centsvereeniging . DOEVEREN c.a. Door Ds Six Dykstra, uit de catechisatiebus ELST. Door Ds. Blaauw, uit de catechisatiebus Buitengewone Kerkcollecte Kwartjes oollecte 's GRAVENHaGE . Bijeengebracht op eene naaischool Door Ds. Oort, gecollecteerd in de Nieuwe Kerk HEERDE. Door Ds. A. J. Th. Jonker, van diversen 11UMMELO. Legaat van wijlen den Heer Herm. van den Brink LEEUWEN. Door Ds W. N. Coenen, Gift van N.N MAAS en WAAL (Afd.). Door Jhr. N. H. W. van Delen: Druten Winssen, MEEKSSKN Door Ds. Hendriksz P.C en Catechisatiebus MIDDELBURG. Van de Vereen. Kleine Bijdragen 1 October 1886-1887. NEDERHEMERT Van Ds. Baljon, voor de Zending OEGSTGEE&T. Door Ds A. Drost Dz , Delft PU R,VIEREND. Uit de catechisatiebus van Ds. Simon van der Aa. .. ROTTERDAM. Door Ds. Deelemau, van eene vriendin der Zending. TW1SK. Door Ds. J. F. Bakker, Collecte in de Herv. Kerk W1ER1NGEN. Door Ds. Wiersma, Collecte aan den oever ZEVENHUIZEN. Van den Kerkeraad, voor het lezen der Maandberichten. Nederlandsch Oost-Indië. BANDJERMASS1NG. Door den Heer E. Schieber namens den kerkeraad Tour de Meisjesschool in de Minahassa, LEI DEN. Van de Hulp-Zendelingvereeniging, als opbrengst eener colportage van het werkje van Ds. H, de Ridder, /.Tomohon" » 8,95 Pinkstercollecten. 13,Hulpgen. Giften en Legaten. ƒ

Bovendien is in de maand November ontvangen aan Contributies ƒ 1290,28 8. Het totaal der Ontvangsten voor 1887, tot ult°. November is. . ƒ 45463, De raming der behoeften over dat jaar was » 80160,— Zoodat nog noodig blijft ƒ 34606,05*

Zou het noodig zijn ernstigen aandrang te gebruiken, bijzonder aan te sporen tot het wekken van belangstelling? Br. J. Kreemer is steeds bereid, daartoe mede te werken. Adres: 's Gravenhage, Prins Hendrikstraat, No. 99.

TE ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN, Drukkers van bet Nederlaudsche Zendelinggenootschap.

Sluiten