Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moedigd. Allen behoorden als het ware zich tot zendingwerk aan te gorden; de geheele kerk moest eene arbeidende en getuigende kerk zijn. Dit is in de daad het éénige middel waardoor het Christendom over het ontzettend groot gebied van Indië kan worden verspreid. Terwijl Europeesche christenen het werk beginnen en leiden, moeten ook bekeerde inboorlingen hun' arbeid en giften en gebeden ten beste geven. Allengs moeten oudere en meer bevestigde gemeenten zelve evangelieboden uitzenden naar streken waar het Christendom nog vreemd is. Doch daartoe is veel grooter ijver en ondernemende kracht van nooden, dan thans nog in Indië worden gevonden. Toch blijven wij altijd hopen, en soms mogen wij verblijdende verschijnselen waarnemen. In eenige districten worden enkele gemeenteleden tot plaatselijke hulpleeraars gekozen, die de godsdienstoefeningen leiden, zieken bezoeken, in de gebedsuren voorgaan en de heidenen tot bijwoning der onderlinge bijeenkomsten uitnoodigen. De biduren voor vrouwen worden wekelijks door vrome en welontwikkelde vrouwen geleid. En niet zelden blijkt het op treffende wijze, dat het Evangelie nog altijd eene kracht Gods tot zaligheid is. Daar is een vermogend man, die geheel belangeloos het werk van catecheet in de gemeente waarneemt, en dit reeds eenige jaren achtereen met grooten ijver heeft gedaan. Door zijn toedoen was het dan ook, dat eene nieuwe kerk voor de plaats zijner woning werd gebouwd. Daar was een inlandsch geneesheer in de gemeente te Vakkam, wiens gedrag en karakter aller eerbied verdiende. Zelf was hij sedert jaren een christen, maar zijne vrouw bleef in het Heidendom. Waar hij kon, prees hij het Christendom aan, volhardde in het gebed, en was overal om zijne daden van goedheid en hulpvaardigheid bekend. Door christen te worden verloor hij vermogen en betrekking, maar nooit had hij er berouw van, noch beklaagde er zich over. slndien ik rijkdom begeerde" - sprak hij, - »de zonde zou mij wellicht overmeesteren. Maar als iemand om Christus wil huis en land

Sluiten