Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis tot huis gingen om andere vrouwen tot bijwoning dier samenkomsten op te wekken; die zieken bezochten, ook anderen uit den Bijbel voorlazen, de beproefden opbeurden, enz. Geen deel van het vrijwillig volbrachte werk - zegt de Heer Hacker - is meer belangwekkend, dan 't geen door vrouwen onder vrouwen wordt verricht. Velen, die op de scholen werden opgeleid, zijn tot groote hulp in de gemeenten waartoe zij behooren. De meeste vrouwen van het land zijn jammerlijk onwetend. Gewoonte en godsdienst van het volk zijn tegen de opvoeding der vrouw. P]en der meest voorkomende spreekwoorden luidt: »onkunde is het grootste sieraad der vrouw." De vrouwen zelve zijn het daarmeê niet eens, en het verheugt mij, dat verscheidene meer beschaafde mannen het belang van de ontwikkeling hunner vrouwen beginnen te erkennen. Sommige van onze christenvrouwen zijn daarom welkom in menig gezin, als lezeressen, en eiken Zondag gaan er eenigen uit, twee aan twee, om de boodschap des levens aan anderen te brengen. Ook op andere wijze zijn vrouwen werkzaam. Jesudial is zeer arm; maar met goeden moed arbeidt zij toch voor haren Heiland. In gezelschap van anderen maakt zij touw uit de vezelen van den kokosnoot, en terwijl /ij zit te werken, leert zij de andere vrouwen en kinderen het Onze Vader, de tien geboden en de hoofdwaarheden van het Evangelie. Des Zondags, op weg naar de kerk, verzuimt zij nooit hier en daar de huizen binnen te treden en de vrouwen op te wekken om met haar ter kerk te gaan. Gelukkig zou de Christenkerk zijn, indien alle leden zich beijverden om alzoo naar hunne krachten iets voor Jezus te doen.

Van hoog belang is die arbeid in Indië. Wordt daar de vrouw niet door de vrouw bereikt, dan blijft de toegang tot haar geheel gesloten. Velen zijn er dan ook, die aan hare onwetende zusters het woord des heils pogen te brengen, en blijkbaar rust er zegen op dat werk. »Wat beweegt die vrouwen om tot ons te komen en te prediken?" vroeg eene aanzienlijke dame uit de hoogere kaste. »Hoe

Sluiten