Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begeerig zijn die christenen om hunnen godsdienst te verbreiden ! Zij spreken tot ons woorden van wijsheid, terwijl wij alleen weten van koken en eten. 't Zijn maar vrouwen gelijk wij zelve zijn, boe aangenaam is haar lezen en zingen. Maar onze oogen zien niet wat in boeken geschreven staat. Onze goden zijn blind, en zoo zijn wij óók. Wij deden beter, met terstond een begin te maken orn te leeren lezen." Op die wijze zijn reeds velen, en worden telkens meerderen tot Christus gebracht, en waar voor den zendeling de weg gesloten is, daar vindt de bijbelvrouw den toegang tot hare verdoolde zusters. Gewoonlijk worden die zoogenaamde bijbelvrouwen in het zendinghospitaal eenigen tijd onderwezen en geoefend, teneinde in staat te zijn, kranken en lijdenden te verplegen, en de hulp aldus betoond, opent veeltijds den weg tot de harten, en maakt ze toegankelijk voor het Evangelie. Zoo verhaalt ééne van haar, dat zij door een achtenswaardig man, in dienst bij het Engelsch gouvernement, verzocht werd zijne lijdende dochter te bezoeken. Daar gekomen, vond zij eene schaar van bekenden en verwanten, huilende en schreeuwende, en in haar] midden twee duivel-dansers, die wild heen en weder sprongen, voorgevende, dat zij den wil der demonen openbaarden, die het lijden der vrouw veroorzaakten. Een hunner riep: »de oorzaak is, dat gij verzuimd hebt, uwe geloften aan de geesten te betalen." De moeder en de oom stonden op, en zeiden verschrikt: »wij zijn schuldig, en zullen de boete betalen; wat moet er verder worden gedaan?" De man eischte een schaap, geld, rijst en zijden kleederen, en de slachtoffers dier bedriegerij beloofden alles te geven. Ook de tweede kwam met zijne eischen en maakte allerlei dwaze gebaren, totdat hij ten laatste schijnbaar gevoelloos op den grond viel. Nadat de Bijbelvrouw al die onzinnigheden had gezien, sprak zij: «demonen kunnen bij ziekte niet helpen, maar alle dingen zijn mogelijk bij God. Vertrouwt daarom op Hem alleen." Nu begaf zij zich naar de kranke,

Sluiten