Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WINSCHOTEN (Afd.). Door Ds. W. Boekhoudt: Meeden Midwolde , Aanneming van lidmaten Muntendam Nieuwe Becrta n Pekela .. u Schans Nieuwolda Nieuw Scheemda u Stadskanaal Ommelanderwij k Oostwold, Gift van Kerkvoogden Oude Pekela, Opwekkende rede ii Schans Scheemda, Pinkster collecte ƒ 6,96$, kerstcollecte ƒ 5,97 Aanneming van lidmaten Stadskanaal Ter Jpel, Catechisatiebus Veendam Vlachtwedde Vriescheloo Wedde Westerlee Wildervank Winschoten Woldendorp Zuidbroek ZAATZKE, bei Wittstock (Preussen) van Pastor Sauberzweig Schmidt, voor berichten enz Nederlandsch Oost-Indië. BUITENZORG. Catechisatie bus van Ds. F. W. G. Kemmann Giften voor de Kweekschool en Scholen in de Minahassa. ALKMAAR. Pinkstercollecte der Remonstrantsche Gemeente DELFT. Door Ds. A. Drost Dz., Jaarlyksche contributie DORDRECHT. Door Ds. Pjjzel ENKHUIZEN MEPPEL. Door Ds. A. W. Kamp, Pinkstercollecte Herv. Gem Gift ROTTERDAM. Door Mevr.de Monchy - Ledeboer, Kwart.-Vereenig . VOORSCHOTEN. In 1887 door wekelyksche bijdragen van een halve cent ingezameld door leerlingen van Ds. Hoog Voor de Meisjesschool. BENNEKOM. Door Mevr. van Daalen, van verschillende Dames Voor de uitzending van Br. Bieger. ALKMAAR. Door Ds. Schuller tot Peursum BENNEKOM. Door Mevr. van Daalen DELFT. Door Ds. A. Drost Dz HALLUM. Van N.N. gedeeltel. opbrengst 1 oblig. Rusland 1860 LEEUWARDEN. Door A. Kamp, collecte ƒ 20,25, ƒ 5 ROTTERDAM. Door Ds. Vinke, van het Vrouwen Hulp-Zend.-Gen.. Door denzelfden 92ste Rekening:. HAARLEM. (Afd.) Door Ds. C. N. de Graaft: Haarlem. Van de Hulpvereenigiug '/de Liefde van Christus dringt ons" voor de Zending op Savoe Wijk aan Zee. Voor het lezen der Maandberichten MIDDELBURG. Catechisatiebus van Ds. .Mbmacher Zijnen Ie Halfjaarlijksche bijdrage v. h. Vrouwen Hulp.-Zend.-Gen PETERSBURG. Door Ds. Gillot, van de Ned. Herv. Gem Voor de Kweekschool en Scholen in de Minahassa. BOORNBERGUM. Door Mevr. C. B. Hingst- Teessen, KwartguldenVereeniging, na aftrek der kosten van lectuur ROTTEVaLLE . Door Ds. Hingst, Kwartgulden-Vereeniging 1887 .... Pinkstercollecten. 8,50 8,50 4,25 4,75 7,81 1,14 15,40 8,08 5,45 2,27 4,56 1,95 12,93$ 7,52* 4,20 15,75 4,25 8,25 2,61 7,75 8,75 7,15 1,98 Hulpgen. Giften en Legaten. ƒ 2,10 10,7,50 3,25 9,15 27,8,35 11,38,50 8,16,40 1,— 1099,20 61,83 6,— 7,60 100 — 40,— 500,25,25 100,300,— 25,3,— 50,— 425,— 200,— 5,75 1,25

Bovendien is in Januari aan Contributie over 1887 ontvangen / 9688,35 Van de Regeering, als vergoeding voor de opleiding van twee Hulppredikers » 7400,—

Nog voor 1887 te wachten ontvangsten kunnen eerst in het volgend Maandbericht medegedeeld worden, zoodat eene vergelijking met de Eaming ditmaal niet mogelyk is.

TE ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten