Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroom en verdienstelijk, in het midden harer dagen, in het land der vreemdelingschap, plotseling door den dood van haren post afgeroepen!"" Later heb ik echter wel gedacht: »»Hoe gelukkig haar lot, vergeleken bij dat van den zendeling boddé , die op zoo geheel andere wijze uit zijn werk werd gerukt.""

Hij moest namelijk ten gevolge van lichaams- en geesteskrankheid, naar het vaderland terugkeeren, waar hij nu eenigen tijd geleden aankwam. In zijne trouwe gade had en heeft boddé een' grooten steun. Moge hij onder de liefderijke verpleging, welke hij op Jachtlust, aan de Bilt geniet, nog herstellen. In de voorbede der zendingvrienden bevelen wij hem en zijne echtgenoot aan.

Het werk van boddé in den uitgestrekten werkkring van Koemelemboeaai droeg Ds. wielandt voorloopig op aan den hulpprediker van Amoerang, c. j. van de liefde , van wiens ijver hij de beste verwachting heeft. Maar toch is het zeer wenschelijk, dat Koemelemboeaai spoedig weer een' eigen hulpprediker verkrijge.

Dat de Predikant van Menado een open oog heeft voor de zending, blijkt hieruit, dat hij bij herhaling de aandacht vestigt op de behoefte aan zendelingen voor de Sangiren Talaut-eilanden. Tot de eersten behoort het eiland Siau met 25000 bewoners, onder het bestuur van een' Radja, die tot het Mohammedanisme overhelt. Tweemaal in het jaar maakte de zendeling van Tagoelandang, de Heer kelling een' tocht derwaarts, maar de vaak gevaarlijke zee-reizen per prauw worden den ouden man hoe langer hoe moeilijker.

Tot den werkkring van Ds. wielandt behoort ook de gemeente te Gorontalo, 1| etmaal stoomens van Menado. Den 6 den December des vorigen jaars, begaf hij zich derwaarts op reis in gezelschap van den Resident, die hem overhaalde om door te stoomen tot in de bocht van Tomini.

»Wij bezochten," luidt het verder »toen Todjo en Mopane, een kleine handelsplaats. Op beide plaatsen ontmoette ik Alifoeren uit de bergen, die hunne boschproducten op de

Sluiten