Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed figuur maken. Niet minder verblijdend echter is de mededeeling aan het slot van dit aangenaam schrijven, dat de verhouding tusschen de Europeanen, die in de Minahassa arbeiden voor kerk en genootschap nu niets te wenschen overlaat, en dat zij eendrachtig en goedsmoeds hunnen arbeid voortzetten.

In deze overtuiging worden wij versterkt door het bericht, dat de Heer rinnooy , hulpprediker te Ratahan, hoewel niet door ons Genootschap uitgezonden, voor het eerst de bijeenkomst der Zendelingvereeniging te Tondano op den 16 den en 17 den November van het vorige jaar heeft bijgewoond.

De Voorzitter, Br. tendeloo heette den nieuwen broeder van harte welkom als lid van de Zendeling-vereeniging. Hij merkte daarbij op, dat het iets geheel ongewoons was, iemand van een ander genootschap in deze bijeenkomst te zien, maar hij verblijdde zich daarin. Br. rinnooy had gedurende verscheidene jaren veel ervaring kunnen opdoen en veel beproeving doorgestaan. Daarom verwachten de broeders het goede van hem, en hopen op broederlijke samenwerking van zijne zijde.

Met een' broederlijken handdruk van de aanwezigen werd dat welkom bekrachtigd.

Br. rinnooy antwoordde, dat hij ernstig hoopte, de verwachting der broeders niet te zullen teleurstellen. Hij is zich zijne tekortkomingen bewust, maar rekent op de voorlichting der broeders. Hij verheugt zich in deze zending te mogen werkzaam zijn en, wil in éénen geest met de broeders arbeiden tot eere van Hem, die ons gekocht heeft. Daarom heeft hij zich gaarne aan de Vereeniging aangesloten.

Een' minder aangenamen indruk maakt het, dat op die vergadering slechts vijf van onze voormalige zendelingen: de broederen tendeloo, rooker, loüwerier, brouwer en h. kruijt tegenwoordig waren, terwijl behalve Ds. wielandt, die verhinderd was, vijf der broederen gemist werden. Moge het sommigen moeilijk, ja onmogelijk geweest zijn

Sluiten