Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te komen, wij kunnen den wensch niet onderdrukken, dat de volgende samenkomst voltallig moge zijn en strekken tot geloofsversterking en toenemenden ijver.

Overigens hield de vergadering zich met vele en velerlei onderwerpen bezig, b. v. met de kweekschool van Br. louwebier voor de opleiding vau inlandsche hulppredikers te Tomohon.

Uit een particulier schrijven van genoemden broeder blijkt, dat er thans dertig leerlingen in die, inrichting zijn, voor wier huisvesting eene tweede woning op het erf van louwehier gebouwd werd met leer-lokaal, twee slaapkamers, eene ziekenkamer en een afzonderlijk vertrek voor den onderwijzer. De behoefte aan eene ziekenkamer werd vooral gevoeld tijdens het beerschen der beri-beri, die nu gelukkig geweken is. Niet aan deze ziekte, maar aan dyssenterie en hevige koortsen overleed, binnen drie dagen, een der meest belovende kweekelingen. Hij ging heen in vol vertrouwen op zijnen Heer en Heiland, en onze broeder gelooft, dat dit sterven niet ongezegend was voor enkelen zijner mede-kweekelingen.

Nog een' ernstig kranke had louwerier in liet begin van 1887. Hevige koortsen brachten den jongeling op den rand des grafs, maar ook dit ziekbed was eene Evangelieprediking. Aandoenlijk was het en toch hartverkwikkend, den bijna geheel gesloopte met heldere stem en vroolijk gelaat te hooren zingen: Gez. 58 : 1, 6 en 7. Gelukkig herstelde deze zieke, maar onze broeder dankt God, dat Hij hem dit ziekbed deed aanschouwen. Hij heeft er veel door geleerd, en is er door bemoedigd en vertroost.

Behalve met de kweekschool voor inlandsche hulppredikers hielden de broeders zich ook ernstig bezig met hunne scholen. Het doet ons genoegen, dat die scholen niet alleen blijven bestaan, maar nog in aantal toenemen. Door Br. ten hove werd eene nieuwe school geopend en aan Br. tendeloo , die vier scholen had willen openen, werd een drietal toegestaan.

Sluiten