Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zending, wien deze onderscheiding te beurt viel. Genoemde ongeregeldheden vloeiden voort uit het verzet van eenigen, onder de zoogenaamde » burgers" van Kema, tegen zekere nieuwe verordeningen te hunnen aanzien. Nadat de Controleur daarvan het slachtoffer was geworden en de misdadigers waren gevat, hield het openlijk verzet op. Een algemeene schrik en vreeze hadden echter de gemoederen te Kema bevangen, en in die omstandigheden was het vooral hehanussa , die door zijn' invloed velen tot rust en kalmte bracht. Daarna werd hij nog de vraagbaak van het bestuur, bij het onderzoek naar de afkomst der aburgers", dat toen volgde. Door zijn' hoogen ouderdom kon hij dienaangaande belangrijke inlichtingen geven.

»Bet heengaan van dezen trouwen arbeider is als een groot verlies te beschouwen, vooral voor de gemeente te Kema, die evenals de meeste strandgemeenten, en meer nog dan andere, door het gemengde der bevolking en het verkeer met vreemdelingen, haren voorganger de taak ver van gemakkelijk maakt. De opvolger van hehanussa zal dan ook wel met bezwaren te kampen hebben, vóór hij er in slagen zal eenigermate de harten te winnen, gelijk zijn voorganger die gewonnen had. Hopen wij, dat de man, die in kinderlijk geloof, degelijkheid en volharding niet te ver van hehanussa afstaat, weldra moge gevonden worden."

2. Overzicht vaii het Zendingwerk in onze Oost.

In de jongste Jaarvergadering van ons Genootschap leverde onze Medebestuurder, Br. W. F. K. Klinkenbebg , een overzicht van de werkzaamheden der verschillende Zending-Genootschappen in onze Oost. Ofschoon dit nu in ons Tijdschrift «Mededeelingen" is opgenomen, achten wij niet overbodig, het met enkele bekortingen ook in onze Maandberichten te plaatsen. De «Mededeelingen" komen in betrekkelijk weinige handen; door onze Maandberichten kan het belangrijke stuk een groot getal lezers vinden, dat wij van harte wenschen. Het is meer dan tijd, dat wij, als Protestantsche Zendingvrienden, de handen in een slaan.

Sluiten