Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Palestina arbeidt (1), heeft, geholpen door de Neukircber Mission iu Duitschland, zes zendelingen in Midden-Java.

Het Java-Comité, dat uit hetzelfde jaar dagteekent, is eigenlijk eene afdeeling van eene vereeniging voor in- en uitwendige zending te Batavia. Het onderhoudt één' zendeling te Batavia, één' onder de Madoereezen en één' op Sumatra (2).

De Nederlandsche Zendings vereenigin g , opgericht in 1858 ,arbeidt op West-Java met 7 zendelingen en 8 inlandsche helpers.

De Utrechtsche Zendingsvereeniging, begonnen in 1859, heeft 5 zendelingen in het westen van Nienw-Guinea en twee op Almaheira (3).

De Nederlandsche Gereformeerde Zendingsrereeniging, die in 1860 is opgericht, heeft één' zendeling op Midden-Java, bijgestaan door drie evangelisten.

Van hetzelfde jaar, 1860 is de Zending der Christelijke Gereformeerde Kerk, die drie zendelingen heeft op Java en eene zending opent op Soemba.

En behalve het Rijnsche Hulpzendelinggenootschap, dat geen eigen zending heeft, en van het jaar 1869 af gaven verzamelt voor de in onze Indiën ook werkzame Rijnsche zending, noem ik nog het Nederlandsche Luthers che Genootschap, opgericht in 1882, dat één' zendeling heeft op Sumatra.

Het Centraal-Comité tot oprichting en instandhouding van het Seminarie te Depok, gevestigd te Amsterdam, heeft ten doel uit alle deelen van het zendinggebied begaafde jonge mannen tot inlandsche Evangeliedienaren te vormen. In 1884 deden 10 kweekelingen hun eindexamen.

Ik noemde op de u voorgelezen lijst van genootschappen, in onze Oost-Indiën werkzaam, uiet het eenige buitenlandsche, omdat het mij in de eerste plaats om de Nederlandsche te doen was. Maar waar ik dan nu in gedachte de kaart voor mjj neem, om vau het Westen naar het Oosten voortgaande, u een overzicht te geven van den arbeid en de vrucht der zending in haar geheel, daar is allereerst het Rijnsche Zendelinggenootschap aan de beurt. Het arbeidt op Sumatra en op het eiland Nias, dat een weinig westelijker ligt. Toen ik 't in 1886 op de jaarvergadering

(1) De zending in Egypte en Palestina heeft zij sedert verleden jaar aan eene afzonderlijke vereeniging overgedragen. (2) In Maandbericht No. 1, p. 6, werd bij vergissing deze zending niet genoemd. (3) Zij werkt thans ook op Boeroe.

Sluiten