Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo komen wij tot Java, waar in de laatste jaren ongelijk veel meer dan vroeger gearbeid is. In Batavia zelf staat een zendeling, Haag , van het Java-Comité aan het hoofd van eene reeds jaren bestaande, kleine inlandsehe gemeente; terwijl de zendeling Huising van de Christelij k-ge re fo rm ee r de kerk, naar het eigenaardig inzicht, dat men door opwekking van christelijke gezindheid onder de Europeanen ook het meest op de inlanders vermag, - evenzeer onder Javanen en Euro-Javanen als onder Europeanen tracht te arbeiden.

De grootste inlandsehe gemeente in dit deel van Java is de reeds bijna twee eeuwen bestaande gemeente te Depok, die met haar 600 zielen onder het bestuur staat van de Indische kerk. Op eigen hand arbeidde in deze omgeving de Oost-Indische ambtenaar, Mr. F. L. Anthing , wiens gemeenten in de residentiën Krawang, Bantam en Batavia, na zijn overlijden, bediend werden door den zendeling D. J. van dek Linden van de te Rotterdam gevestigde >Ne derlan dsche ze nding s vere enigin g." Helaas, de ijverige dienstknecht, redacteur ook van de in Indië uitgegeven Hollandsche Zendingcourant »de Opwekker" is door zijn' Zender tot hooger werkkring opgeroepen. De zendeling Albers , tot hiertoe in de Preanger geplaatst, is tot dien werkkring ingegaan.

Indien het den vijf overigen zendelingen dezer Vereeniging Zegees, Dijkstra, van Eendenburg, Verhoeven, Coolsma , na jaren trouwen arbeid in de z. g. Soendalanden niet gelukte, groote christelijke gemeenten uit de Soendaneezen en Chineezen te verzamelen, de gedachte om zelfstandige christendesa's op zelf aangekochte landen te stichten, ten einde niet meer van mohammedaansche dorpshoofden afhankelijk te zijn, wint veld. Verhoeven vestigde zich te Kadipaten met dat doel, en ook de Haan te Soemedang verhuisde om die reden. Coolsma , onlangs weder uit Nederland teruggekeerd, waar hij voor rekening van bet Bijbelgenootschap, den Bijbel in het Soendaneesch vertaalde, blijft rusteloos bezig met de rivisie van die vertaling, en heeft, inwonende bij Dr. Heijse te Bandong, onder de inlanders een' man gevonden, die bij dat veelomvattend werk behulpzaam kan en wil zijn. Laat mij er bijvoegen, dat de herdruk van Klinkert's laag-Maleisch NieuwTestament, van wege het Ne der lan d s c he Bijbelgenootschap ondernomen en de groot-formaat-uitgave van een' bundel psalmen en gezangen door //de Vereeniging voor christelijke lectuur" te Batavia, ook dit deel van het groote en moeilijke arbeidsveld ten goede komen. ( Vervolg later.)

Sluiten