Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raak ik in verlegenheid. Mijne betrekking neerleggen, dat gaat toch niet. En vervul ik mijne christenplichten, dan heb ik niet alleen den landheer, maar ook het desavolk tegen; want bij gelegenheid van de feesten bij het einde der vasten, en ook bij de dan gevorderde mohammedaansche offermaaltijden verzamelen zich allen bij mij aan huis, en moet ik alles regelen en besturen. En wanneer ik mij nu aan den christelijken godsdienst houd, kan ik zeker aan al die zaken niet meedoen.

Ik. Als ge zoo spreekt, stelt ge de wereldsche dingen op boogeren prijs dan de hemelsche. Indien ge in waarheid gelooft, dan is er immers wel wat op te vinden om die moeilijkheid te ontgaan. Geef de leiding van al die feesten en offermaaltijden over aan den modin (dorpspriester), of aan den dorpsbode, en bepaal gij u tot het regelen van de werkzaamheden ten behoeve van de negery (heerendiensten) en van den landheer. Kunt ge dat zóó niet schikken? Ge hebt als hoofd of loerah immers meer te zeggen dan anderen, en zoudt op die wijze aan menigeen nog een goed voorbeeld geven.

De Loerah. Daar zal ik eerst eens over denken; langsaam aan; er komt later nog wel tijd.

Hierop mengde de Mand.or (Jav. opziener) van het land zich in ons gesprek, en zeide: »Broeder Asa! ik heb ook reeds dikwijls van den christelijken godsdienst vernomen, en inderdaad veel goeds. Veel menschen hooren daarvan dan ook met genoegen spreken. Wat er op valt aan te merken, is alleen dit, dat men niet rueer dan ééne vronw mag hebben. Zelfs echtscheiding, zegt men, is verboden. Zie, dit geeft mij bezwaar. Want volgens den mohammedaanschen godsdienst mag men zooveel vrouwen nemen als men slechts onderhouden kan. Wat die offermaaltijden betreft, daarover zou ik mg niet bekommeren, maar het huwelijk met niet meer dan ééne vrouw, zie! dat is moeilijk!"

Ik. Waarnaar meent gij toch, dat de mensch in het algemeen wel streeft? Naar zijn geluk of naar zijn ongeluk? Naar zijn genoegen of zijn verdriet ? 5*

Sluiten