Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gereformeerde vereeniging overgaf. Het telt nu 30 gemeenten met ca. 3000 zielen, vroeger onder vijf zendelingen, thans, door allerlei omstandigheden, onder één' zendeling, wilhelm , (1) in een gebied van Midden-Java, ruim zoo groot als geheel Nederland, in de residenties Tagal, Banjoemaas, Pekalongan en Bagelén. De zendeling biegeb , thans in Nederland, waar hij het Evangelie van Mattheus in het Javaansch uitgaf, (2) heeft honderden tot den doop gebracht. (3) Veemeek , in '78 door de Vereeniging ontslagen, omdat hij met en voor bij hem inwonende kweebelingen een toko (winkel) had geopend, die hij echter later van de hand deed, arbeid nu te Propolinggo op eigen hand, en zendt af en toe berichten van de toeneming zjjner gemeente van 300 zielen.

Maar dien naam noemende zijn wjj reeds veel te ver oostelijk aangekomen. Wij moeten terug naar Samarang, en de kust volgende, treffen wij in Japara den Doopsgezinden zendeling p. ant. jansz , onder ons ook wel bekend door zjjne landbouwonderneming te Mergaredja. De kolonie op zijn landbezit van 69 bouws telt nu een 180 zielen. Onder de leiding van den Heer schboot benting , die echter Mei '86 in eeue andere betrekking overging, gaat de uitwendige bloei naar wensch. In vijf gemeenten telt deze ijverige zendeling 255 zielen. De groote kerkklok luidt sinds 10 Mei '85 op eiken Zondag, en voor den kerkbouw te Kedoeng pendjalin is reeds bij de ƒ 1000 bijeen. Als de 41 hoofden van huisgezinnen in de christen-kolonie tot 50 zijn vermeerderd, zullen de aangrenzende woeste gronden, waar nog de tijger huist, tot uitbreiding moeten gaan dienen.

In de nabjjheid van Japara is de zendeling de boer van de Ermelosche zendinggemeente werkzaam. Behalve zijne kleine gemeente Njemoh, bekend om den goeden wandel van hare leden, heeft hij te Tempoeran een christendorp aangelegd. Een bekeerling uit de aan opium verslaafden, Mertadjaja, als helper gevestigd te Tjemee, trekt door zijne prediking vele harten. hobstman vestigde zich in de nu op één gezin na geheel christelijke desa Kalitjeret, en de Neukircher zendeling heideb te Gringin. Voor den zich uitbreiden den kring zond de Ermelosche gemeente nog in '86 en '87, evenwel grootendeels voor rekening van Neukirchen, uit: de predikers kamr, jüngst en fbies , de twee eersten evenals heideb te Neukirchen bij Meurs opgeleid.

(1) Züidema , Fries van geboorte is hem thans als helper toegezonden. (2) Prof, kern gaf van die vertaling een hoogst gunstig getuigenis. (3) Zie over Br. bieqEr Maandbericht No. 3. p. 43.

Sluiten