Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Këndal-pajak, voor welks kerkgebouw vriendelijke handen in Nederland geld verzamelden; nu ook Bantoer, terwijl ook op het Tënggergebergte een helper gevestigd is. Te samen telt de zending Malang 1000 zielen, onder leiding van 7 helpers. (1)

Verlaten wjj dit deel van het zendingwerk niet zonder eene opmerking. Men heeft wel eens de gedachte uitgesproken, om de zending-gemeenten op Java aan de Indische kerk over geven. Wie van naderbjj ziet, gevoelt wel, dat dit niet kan, zoolang, te midden van eene overwegend mohammedaansche bevolking, deze christenkerken met hare scholen, nog «kerken in de verstrooiing" zijn, in de talrijke desa's één voor één hare uitbreiding zoekende.

Te Soerabaia arbeidt de zendeling A. Delfos van de Christelijk gereformeerde kerk, met groote volharding de harten der Europeërs zoekende te winnen voor evangelieprediking en kerkbouw onder de Maleiërs; (2) terwijl, en dat is de meest oostelijk gelegen post, te Soembar-Pakem, in de residentie Bezoekie, het Java-comité, zijn' zendeling Dr. J. Esser heeft, die eene bijbelsche geschiedenis vertaalde in het Madoereesch, en ook de vier Evangeliën en de Handelingen met de hulp van een' inlandschen onderwijzer overzette. Begeerig slaat hij het oog op Madoera zelf, sinds 3 eeuwen in ons bezit met eene bevolking van twee millioen zielen, en waar nog nimmer iets door de zending is beproefd. Het is slechts door een smalle zeeëngte van Soerabaia gescheiden. De Europeesche christenen, die er wonen, hebben een' predikant, het volk nog geen zendeling! (3)

Indien het mij geoorloofd is, samen te vatten, dan tel ik op Java met 18 millioen inwoners, 27 zendelingen en 12000 christenen j vergeten wij daarbjj niet, dat de arbeid nog slechts eenige jaren telt.

Van Java wenden we ons noordelijk naar het ontzachelijke Borneo, waar het Rjjnsche Zendelinggenootschap nu reeds 50 jaren heeft gearbeid. Laat mjj aanhalen, wat ik er ten vorigen jare van schreef: »Toen het in 1859 er tien vrij groote gemeenten had verzameld, brak de opstand uit tegen het Nederlandsch bestuur. Vier zendelingen en drie zendelingsvrouwen werden vermoord, de zendingposten, behalve Banjer-massin, verwoest. Eerst in 1866 kon de zendeling zimmer tot zijne Dajakkers terugkeeren, en een' nieuwen post

(1) i Daar intusBchen Br. KREEMER tijdelijk naar het vaderland is teruggekeerd , heeft, zoo als bekend is, Br. J. KRUIT zich met de verzorging van deze zending belast. RED.

(2) De zendeling DELPOS is thans tot herstel van gezondheid in Nederland. (3) Dr. ESSER is tegelijk met Br. KRKEMER naar Nederland gekomen.

Sluiten