Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar dien gezegenden akker uit te zenden. (Zie > Mededeelingen" D. XXX, p. 30, e.v.)

Eer wij naar Rotti en Timor overgaan, een enkel woord over het groote Flores, waar de Roomsch Katholieken vasten voet hebben. Het Indisch landbestuur plaatste te Larentoeka op de Oostkust, in 1852, een' gezaghebber. De Roomsche zending, reeds onder Portugeesch bestuur aangevangen, breidt er zich gestadig uit, onder 5 geestelijken, bijgestaan door eenige broeders Jezuiten en zes Franciscaner nonnen. De toelating op Soemba hebben zij tot heden niet kunnen verkrijgen, en 't ontbreekt uwen verslaggever aan de noodige bescheiden, om van den voortgang van dezen arbeid u bericht te doen. (1)

Op het eiland Rotti en Timor was reeds onder Portugeesche heerschappij het Christendom ingevoerd. Toen Rotti geheel, Timor voor twee derden (het oostelijk deel behoort nog onder Portugal) onder Nederlandsch staatsbestnur kwamen, werd de Roomsche kerkvorm door dien der Hervormden vervangen. De 9000 christenen op Rotti hebben in g. de vkies een' hulpprediker van de Utrechtsche vereeniging uitgegaan, standplaats Baa. Op Timor staat de hulpprediker j. f. niks , onder eene christenbevolking van omstreeks 12000 zielen, die van Koepang uit door hem worden bediend. Yan dezen ijverigen man mogen wij verwachten, omtrent dit volk en het Christendom aldaar af en toe eenig bericht te ontvangen, en of onder de nietchristenen het Evangelie zich uitbreidt. (Vervolg later.)

4. Postzegels.

Wij blijven ons voor de toezending van postzegels nog altijd aanbevelen. In den laatsten tijd komen er weder pakjes en doosjes en kistjes in. Onze verzamelaars zullen in het vorige Maandbericht hebben kunnen zien, dat door verkoop weêr een bedrag van ƒ18,80 werd ontvangen. Dat is niet veel; maar hoe lang moet het ook duren, eer bijv. een 1000 tal Indische bijeen zijn; hoe lang, eer aan eene bestelling van 300,000 stuks kan voldaan worden? Driehonderd duizend is een groot getal. Vul 15 cigarenkistjes, ieder met 20,000 in pakjes van 100, en gij hebt ze. Met Kerstmis werd uit New-York per telegraaf order gegeven op één millioen stuks, en onze man kwam tot ons met »help mij" en wij moesten hem antwoorden: »gij hebt alles"; hij had er slechts 300,000. Wij doen hiermede geen verwijt aan onze inzamelaars; maar deelen het rnede om hen op te wekken voort te gaan, en anderen aan te sporen mede te werken. Als ieder de zijnen bewaart en

(1) Verleden jaar verkreeg een Roomsche zendeling verlof, zich opjSoemba te vestigen, tot het bestudeeren van het volk en zijne taal. Red.

Sluiten