Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu en dan aan ons overmaakt bij gelegenheid, kunnen er door ons heel wat in den handel gebracht worden. Men denke vooral ook eens aan postzegels op brieven van jaren herwaarts. Betrekkelijk wordt er in onze kringen weinig aan verzamelen gedaan. Sinds onze laatste opgaaf, en die werd gegeven in Maandbericht n°. 6 van het vorig jaar, kregen wij toezendingen uit slechts 15 plaatsen. Onze inzenders nemen er zeker genoegen mede, dat wij thans alleen de namen dier plaatsen opnoemen. Zij zijn: Beetsterzwaag, Delft, Denekamp, Goes, Groenlo, den Haag, Hengeloo, Leeuwarden, Meppel, Middelburg, Obdam, Oosterbeek, Purmerend, Rotterdam en Utrecht. Niemand zegge, dat zijne 500 of 1000 Nederlanders, zijne 20 of 30 Indischen (wie heeft Westindischen?) niets waard zijn; het eigenaardige zit bij deze nietige dingen in het bewaren; - bijeengevoegd vormen zij van lieverlede massa's, die aardig wat opbrengen. Voor bovengenoemd millioen kan onze man ƒ 100 krijgen. Van de prijzen kan alleen bij uitzondering iets gezegd worden. Er is op dit gebied groote concurrentie. Nog altijd zijn er, die, als zij van den postzegelhandel hooren, meenen, dat die dingetjes tot verkeerde doeleinden worden gebruikt. Wij herhalen, dat onze gedachte ook zoo was, maar dat ons telkens duidelijker werd, dat zoo iets niet gevreesd behoeft te worden. Het is een handelsartikel, uitsluitend bestemd voor liefhebbers, voor aanleggers van albums, voor verzamelingen, aan welke niets mag ontbreken en waarvoor men soms belachelijke sommen ter aanvulling over heeft. Men doet eene bestelling in de hoop van te zullen vinden, wat men nog niet heeft. Bekend is, dat er menschen zijn, die er behangsels van maken; anderen beplakken er zeer kunstig allerlei voorwerpen mede. Zoo lang wij niet anders weten, mogen wij onzen weg in dezen, dunkt ons, gerust vervolgen. En waar wij ook dit doen, staat ons steeds voor oogen het groote doel dat wij beoogen.

Dit niet te vergeten, willen wij ons zei ven en allen, die dit lezen, ernstig herinneren. Het staat vast, dat wie daarvoor postzegels verzamelt, nog wel iets meer wil; in ieder geval, het getuigt van liefde en hartelijke belangstelling. Alleen om haar moet het ons altijd te doen zijn; - als zjj er zijn , geeft God op alles zegen.

5. Onze Reizeilden. Van de Broeders en Zusters E. J. W. Graafland en S. J. de Vrif.s gewerden ons de jongste berichten uit Port-Said. Intussehen is het stoomschip reeds den 7 den April te Batavia aangekomen.

Sluiten