Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel niet ontbroken. Doch waar nu eenmaal de zending heeft post gevat; waar het Christendom gevestigd mag heeten; waar gemeenten zijn gesticht, die nu verder moeten worden verzorgd en langzamerhand uitgebreid, met één woord: waar eene geregelde orde van zaken is ingetreden, daar kan men billijkerwijs zulke treffende en verrassende gegebeurtenissen niet meer verwachten. En zoo is het nu ook in de Minahassa gesteld, waar de meesten van onze Broeders als Hulppredikers een' vasten werkkring hebben. Arbeid is er voor hen in overvloed, ja, veel te zwaar voor het gering getal der arbeiders, maar gewoonlijk gaat het werk zijn' stillen en geleidelijken gang, zonder gebeurtenissen die opzien baren. Daarom bevreemdt ons de verzuchting van onzen wakkeren Broeder ook niet: »och! ik heb geen belangrijke mededeelingen te doen!" Nu is 't wel waar, wat de dichter zegt: »Doe maar een greep in 't rijke menschenleven, Waar gij 't ook pakt is 't interessant", - maar schijnbaar geringe zaken en licht voorbijgeziene bijzonderheden zóó voor te stellen, dat hare beteekenis goed aan den dag komt en zij werkelijk belangstelling wekken, dat is niet altijd gemakkelijk, en 't is niet aan ieder gegeven. Intusschen, op het gebied der christelijke zending, achten wij niets onverschillig. Daar heeft ook het kleine en alledaagsche belang. Was niet het koninkrijk der hemelen aan een mosterdzaadje gelijk? En zouden wij het dan wèl belangrijk achten, als het zuurdeeg in de maten meels wordt gelegd, maar niet als nu dat zuurdeeg in stilte voortwerkt en schier onmerkbaar het meel doortrekt? Welnu, daarom zeggen wij ook tot onze Broeders op den zendingakker: «verhaalt ons van uwen werkkring, al hebt gij dan ook geen belangrijke mededeelingen te doen, die door nieuwheid verrassen of door zeldzamen inhoud boeien; ook in den meer gewonen arbeid in den wijngaard des Heeren stellen wij hoog belang." En zoo willen wij onzen Br. brouwer hooren, waar hij ons -een en ander meldt uit zijne gemeenten, onder het opschrift:

Sluiten