Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eentonig en daardoor vervelend worden. Mijn jeugdige medebroeder en innig geliefde vriend schreef mij: »Ik heb zeer veel genoten op die reis; bv. van het natuurschoon; van wat ik hoorde en zag in uwe gemeenten; van de heerlijke ridjes in de overoude bosschen, enz. O! zeker, maar het allermeest van ons te samen zijn." En zoo is het. Men geniet van elkaar niet het minst door het gemeenschappelijk werk. Maar voor mededeeling aan anderen zijn zulke ervaringen minder geschikt."

Zoo luidt het laatst ontvangen verslag van onzen Br. brouwer . Hadden wij ook gaarne gezien, dat hij ons het gemeenteleven en den voortgang van het Evangelie meer in bijzonderheden te aanschouwen had gegeven, wij begrijpen, dat dit bezwaarlijk telkenmale kan worden verwacht. Uit het meêgedeelde blijkt, dat hij bij voortduring, met ijver en volharding, en niet zonder zegen het heerlijk werk der evangeliebediening voortzet. Moge het hem gegeven worden, nog lang met ongebroken kracht en met rijke vrucht, tot heil van velen te arbeiden op den akker des Heeren. God geleide hem op zijn' voorgenomen tocht naar het vaderland, en doe hem het voorrecht smaken, van zijne geliefde kinderen, na zoo lange scheiding, in welstand weêr te zien en zich in hunne ontwikkeling dankbaar te kunnen verblijden.

2. Overzicht van het ZendingTTerk in onze Oost,

(Vervolg, bekort, en slot van bladz. 94).

Op Boeioe (ter grootte van een vierde van Nederland, met 10,000 inwoners) is in het noordoostelijk deel, Kajeli, onder de zorg van den te Allang gestationneerden hulpprediker Wiggelrndam. In het zuidwesten is Masarete een zendinggebied der Utrechtsche Vereeniging, die er een' zendeling, Hendriks heeft geplaatst en goede verwachting heeft, ook omdat de mohammedaansche godsdienst wel onder de hoofden, maar juist om de verdrukking door dezen op den kleinen man uitgeoefend, niet onder het volk doordrong. Zelfs zijn er kampongs, die zeer sterk verlangen christen te worden, en reeds vooruit een kerkje en school bouwen. De predikant O fferhaub

Sluiten