Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche Vereeniging. (1) Op Almaheira (Djilolo), zoo groot als twee vjjfde van Nederland, arbeidt deze vereeniging sinds 1866 door zendeling van Dijken , op het door hem voor christenen aangelegde dorp Duma, terwijl van Baarda , te Soakonora de school en de kranken bedient, en behalve spelboekjes ook een vragenboekje in de Galelareesche taal kon laten drukken. Klagen zij over weinig toenadering, over mislukten cacao-oogst, over de diep wortelende vrees voor tooverij en spoken, zij danken voor den goeden zin, die hunne christenen bezielt, voor eene school met 29 kinderen, een Avondmaal op goeden Vrijdag met 35 aanzittenden, een zendelinghuis met 19 aankomende knapen, waarvan zeker de besten bestemd zijn voor onderwijzers of inlandsche predikers.

Van Halmaheira naar de kleine Sangi-eilanden, gelegen in eene van zuid tot noord opgaande lijn, boven het noordelijk schiereiland van Celebes, is de afstand niet groot. Daar arbeidt de zendeling K elling , oorspronkelijk van de Gossnersche zending reeds 30 jaren, met drie helpers onder rijken zegen. Hij had in de laatste 17 maanden 300 meuschen gedoopt en 150 lidmaten aangenomen. Tweemaal 'sjaars reist hij van Groot-Sangi Daar het eiland Siauw, en op Tagoelandang, een der zuidelijke eilanden, was ook het vroeger heidensch opperhoofd christen geworden. Zijne vertaling van het gansche Nieuwe Testament in de Sangische taal had hij nu in 2000 exemplaren ontvangen.

Van Celebes, wat het zuidelijk gedeelte betreft, valt weinig voor ons doel te vermelden. Te Makasser, de hoofdplaats, is een predikant, te Bonthain, iets zuidelijker, de hulpprediker H. Bettink gevestigd. Op het noordelijkste der 4 schiereilanden, die te samen dit eiland vormen, ligt het bekende zendinggebied //de Minahassa", waar de getrouwe s. ulfers ons door den dood ontvallen is. Behalve onze zendelingen A. de Lange en H. C. Kruijt , zijn de daar bjj de gemeenten arbeidende zendelingen //hulppredikers" geworden. Het Nederlandsche zendelinggenootschap, dat in dezen arbeid wel vrijk gezegend" mag heeten, heeft er echter, en dat is geen kleine zaak, zijne 115 scholen, zijne kweekschool te Tomohon, onder leiding van den zendeling H. C. Kboijt , en de drukkerij, te Tanawangko, onder Br. de Lange , die met haar nieuwe pers in de veelvuldige behoeften van dit christenland voorziet. Ik treed niet in een verslag of geschiedenis van dezen arbeid, trouwens onder ons genoeg bekend.

Mijn laatste gedachte is: «vreugde," vreugde over Gods werk door zwakke menschenhand reeds volbracht, vreugde in die «toekomst des Heeren", als alles wederom is bijeen vergaderd, wat in den hemel en op aarde is; vreugde mede daarover, dat Hij ook ons tot Zijn' arbeid riep.

(1) De Hulpprediker de Graaf is onlangs verplaatst naar Depok, terwijl Hr. Schippers tot zijn' opvolger voor de zending Batjan, standplaats Ternate, i s benoemd.

Sluiten