Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlagen.

A. Overzicht van de Ontvangsten over de laatste vijf jaren.

1883. 1884. 1885. 1886. 1887. Contributies en Collecten in Biestonden ƒ 26523,89} f 24879,10* ƒ 29507,26* ƒ 28532,18} ƒ 26753,39 Pinkster- en andere feestcoll. » 5930,74 « 6612,04} * 7472,94 " 5754,14} •' 5698,90} Hulpgenootschappen ........ * 6885,24^ » 6641,01 » 7072,56} « 6616,18} * 6911,73 Giften en Legaten « 37909,87} ' 20357,98 » 53270,29} - 51467,74 « 24726,87} Diversen, onder welken Tgdschrift, Drukkerij in de Minahassa, enz. (ook restitutie voor opleiding ƒ 7400) - 2005,- » 1366 ,81 •> 2029,25^ » 1939,4( H » 11320,94 ƒ 79254,75} ƒ 59856,95 ƒ 99352,32 ƒ 94309,66 ƒ 75411,84 Uitgaven ƒ 85128,40 / 78311,06} ƒ 78786,26 ƒ 76849,58 ƒ 84001,99}

B. Legaten in 1887 het Genootschap ten deel gevallen.

Van wijlen Mejonkvrouw M. E. Crommelin, te Amsterdam ƒ 5000,— n Mej. J. A. Hugenholtz te Rotterdam, 1 certificaat a ƒ 500,— 2} % N.W.S » » den Heer J. H. van Dam, te Kralingen » 1000,— » Mej. Corlemeijer te Rotterdam « 300,— i Mevr, M. Kruyt, te 's Gravenhage » 1000,— * Mej. A. de Jager, te Nijmegen » 447,91} » den Heer Herm. van den Brink, te Hummelo » 250,— Landhuur te Alkmaar f 50,— Rente van het fonds van wijlen Mej. Luttels, te idem... n 16,40 » 66,40 Van wijlen Mej. Vaillant, te Rotterdam » 758,49 • Mej. Gijsberti Hodenpijl, te Utrecht » 100,— Geeft als opbrengst van 9 legaten ƒ 8922,80} en een certificaat a ƒ 500,—, 2} °/ Q N.S.W.

C. De volgende statistieken zijn opgemaakt uit de Rekeningen. Laten zij nog altijd in meuig opzicht te wenschen over, wy vertrouwen langzamerhand de volledigheid te zullen naderen.

1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1. Uit hoeveel plaatsen geldelijke bydragen van verschillenden aard ontvangen 674 643 683 679 642 2. Uit hoeveel gemeenten Pinkstercollecten ontvangen 411 410 460 549 442(1) 3. Uit hoeveel plaatsen Contributies ontvangen 466 457 450 403 377 4. Hoeveel catechisatiebussen vermeld 98 88 107 88 85 5. Getal Hulpgenootschappen en Vereenigingen 48 44 49 48 45 6. Getal Legaten. .... 17 24 24 28 9 7. Bedrag der Legaten ƒ 11395,— ƒ 8563,— ƒ 27716,— ƒ 38363,— ƒ 8923,— 8. Uit hoeveel plaatsen van de Kwartgulden-Vereeniging bijdragen ontvangen 95 76 66 71 112(2) (1) Uit de Rekeningen is niet altijd op te maken, of onder de bijdragen ook Pinkstercollecten begrepen zijn. (2) Daar in sommige opgaven in het Verslag der Kwartgulden-Vereeniging de plaatsen niet afzonderlijk vermeld worden, staat dit cijfer nog altijd zeker beneden het ware.