Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSEN. Tramp. Afd. Ring van Wijk. Bunnik Houten Driebergen Kooten Leersum Renswoude Zeist Friesland. Afd. Friesland Onder afd. Leeuwarden. St. Anna Parochie Beetgum Boxum en Blessum Britsum Deinura Dronrijp Eernewoude Engelum Finkum c. a Goutum en Swichum Grouw Hallum Hardegarijp Hempens en Teems Huizum Jelsum Kornjum Leeuwarden * Lekkum en Miedum Marrum en Nijkerk Marssum Menaldum Oenkerk, Giekerk en Wijns.. Oudkerk en Roodkerk Rijperkerk Schingen en Slappeterp . . Stiens Suawoude en Tietjerk Warga .. Wartena en Warstiens Wier Wirdum Onder afd. Harlingen. Harlingen Pietersbierum Sexbierum Onderafd. Sneek. Balk Harich en Ruighuizen Rijs Sneek IJsbrechtum c. a Onderafd. Franeker. Achlum en Hitzum Dongjum Franeker Transp. Contributie» en Collerten in Bidstonden. Pinkster- en andere Feestcollecten. Bijdragen van Hulpgenootschappen. Giften eD Legaten. ƒ 1309,91 28,25 » 5,25 » 10,50 78,75 ƒ 108,89 „ 10,20 » 10,— ƒ 319,66* / 277,974 3,— ƒ 1432,66 ƒ 129,09 ƒ 319,66$ / 280.97* / 25,7,75 17,47* » 40,25 , 4,30 ,, 10,50 n 89,83* 63,04 16,76 » 7,44 36,17 58,66 V 957,05 , 59,40 n 47,20* 65,73* 69,45 n 8,— . 1318,69* « 56,50 . 58,60 e 6,85 » 64,85 32,— » 26,13 » 30,25 7,83 » 245,37 21,25 6,90 70,37 3,— » 116,50 6,— » 4,68 » 3,42* 7,78* » 27,64 » 24,— ƒ 46,42 » 5,25 5,25 > 5,25 ƒ 15,45 15,75 118,50 15,75 » 5,25 » 10,1G} . 42,54$ » 38,80 » 14,50 t 270,13 ƒ 68,75 / ƒ 3722,64*

Sluiten