Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op Bima is een controleur met eenige soldaten ; op Maumérie een posthouder, de Heer Teffeil , zoon van den zendeling; op Ijarantoeka een civiele gozaghebber, die in waardigheid boven den posthouder staat. Zoo staat ook de posthouder van Savoe onder den gezaghebber van Rotti.

De Resident van Timor, de Villenexjve , betoont mij veel goedheid. Ik bracht Z.H.E.G. een bezoek op 't kantoor en ten residentiehuize. De Resident gaf mij minder verblijdende berichten over Savoe; vooral moet het schoolbezoek zeer gering zijn; de goeroe's werkeloos zijn, enz. euz. Evenwel 't ontmoedigt mjj niet; ik hoop, vertrouwende op den Heer der zending, te doen wat ik kan.

Over ruim eene maand hoop ik andermaal te schrjjven, en wel naar eigen aanschouwing.

De familie de Vries ontving mij vriendelijk; het kerkbestuur te Batavia droeg Br. de Vries op, Savoe te bezoeken; zeker wist het niet, dat er een zendeling zou komen. Br. de Vbies deelde mij mode, dat hij over eenigen tijd daaraan gevolg zou geven.

4. De BB. Graafland en de Vries.

Van de BB. E. W. G. Gkaafland en S. J. de Vrif.s ontvingen wij aangename berichten. De eerste werd te Tanawangko, de tweede te Koemelemboeaai door Br. van de Liefde tot hun dienstwerk ingeleid, en zij aanvaardden dit sedert met opzien, doch in goed vertrouwen op hulp van Boven. Br. Graafland was reed6 in de gelegenheid geweest personen te doopen, die hun verlangen te kennen gegeven hadden, uit de Roomsche kerk over te gaan. Hjj vond daartoe vrijmoedigheid, na ernstig op de beteekenis van dien overgang gewezen te hebben.

h. Onze Algemeene YergaderJng yan 18 Jnli, 1888.

Onze Algemeene vergadering werd gehouden des avonds te 7 uren in de Groote Kerk, te Rotterdam. Na eene korte voorafspraak door den voorzitter, Ds. W. F. K. Klinkenberg , van Leeuwarden, waarbij hij wees op het bijzonder plechtige van dit samenzijn, wegens de afvaardiging van twee zendelingen, die in het middaguur van de Bestuurders des Genootschaps hunne aanstelling hadden ontvangen, betrad, onder het zingen van Ps. 89 : 8, Ds. R. H. Drijber , van Brielle, het spreekgestoelte. Deze hield, naar aanleiding van Joh. 15: 16, en daarvan alleen de woorden : »ikhebu uitverkoren, en ik heb u gesteld, dat gjj zoudt heengaan en vrucht dragen, en

Sluiten