Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Br. a. kruyt , die, tijdens de afwezigheid van zijn' vader, thans alleen te Mödjö-warnó werkzaam is, begint zijn verslag met de opmerking, dat de zending op Oost-Java, wel is waar langzaam, maar toch gelijkmatig vooruitgaat. Laten velen zich door de zedelijke eischen, welke het Evangelie doet, afschrikken, het is een verblijdend verschijnsel, dat te Mödjö-warnö en omstreken meest jonge menschen toetreden.

^Ouders of verwanten", zoo schrijft kruyt , //geven dan gaarne hunne toestemming, wonen dikwijls zelfs de plechtigheid der inzegening bij, leven daarna in vriendschap en eensgezindheid met deze nieuwelingen; maar blijven nogtans van verre staan. Een enkele maal gebeurt het, dat de ouders volgen, nadat reeds al de kinderen, of de meerderheid, door den Doop in de gemeente werden opgenomen."

Acht-en-twintig nieuwelingen traden gedurende het jaar 1887 in den werkkring van kbtjyt tot de gemeente toe, welke alleen te Mödjö-warnó 1920 zielen telt. Verheugt men zich hier reeds geruimen tijd in het bezit van de eerste steenen kerk voor Javaansche christenen, weldra zal ook Kërtö-rëdjö zich in het bezit eener kerk verblijden. De gemeente aldaar droeg indertijd op milde wijze bij voor de kerk te Mödjö-warnö; nu helpen de christenen van laatstgenoemde gemeente de 2000 gulden bijeenbrengen, welke voor de kerk te Kërtö-rëdjö noodig zijn.

De opkomst bij de openbare godsdienst-oefeningen was minder talrijk dan in het jaar 1886. Dit was, gedeeltelijk ten minste, te wijten aan het mislukken van den rijst-oogst in de maand Mei, tengevolge van overvloedigen regen. Toen daarop in Juni en Juli plotseling groote droogte volgde, begaven de menschen zich bij menigte naar andere plaatsen, waar men nog niet geoogst had, om daar de padi te snijden, en bleven dan ook des Zondags van hunne woonplaats verwijderd.

Op de school te Mödjö-warnö was de opkomst met 40 kinderen verminderd, deels tengevolge van het heffen van een gering schoolgeld, deels door de invoering van een' proeftijd van 1 è 2 maanden, in welken moest blijken of het ernst

Sluiten