Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was met het leeren. Hiertegenover staat het verblijdende verschijnsel, dat er te Tebel op eigen kosten eene school werd gesticht, die door 48 jongens en 12 meisjes wordt bezocht. De onderwijzer Rasió. van Tebel afkomstig, maar te Mudju-warnö opgeleid, had reeds vroeger school gehouden in het voorhuis van zijn' vader. Voor zijn onderhoud bekwam hij een stuk bouwgrond, en krtjyt hielp hem, door aan het nieuwe schoolgebouw een schoolbord, eenige schoolbanken en een stel Indische platen ten geschenke te geven.

n Er bestaat", zoo schrijft onze broeder, «gegronde hoop, dat deze school in stand zal blijven. De onderwijzer is iemand, die reeds te Mödjö-warnö blijk gaf van zijne geschiktheid. De opoffering, welke de gemeente zich getroost heeft, is in ééns voldoende geweest; men behoeft dus niet telkens offers te brengen, b.v. in den vorm van schoolgeld, iets wat wellicht op den duur de instandhouding der school in gevaar zou brengen. Om de lasten zooveel mogelijk billijk te verdeelen, werd tevens vastgesteld, dat kinderen uit andere desa's schoolgeld zouden betalen en dit zou strekken tot het aanschaffen van schoolmeubelen en leermiddelen."

Wat de vorderingen der kinderen aangaat, is er een groot onderscheid tusschen de kinderen van christen-ouders en van mohammedanen. De eersten overtreffen de laatsten, die zich met zeer weinig kennis te vreden stellen, en wien het meestal slechts te doen is om voor een of ander postje in aanmerking te komen. Daardoor wordt het werken op de scholen natuurlijk ontzettend moeilijk.

Doet de behoefte aan goed ontwikkelde onderwijzers zich hoe langer hoe meer gevoelen, het is verblijdend, dat het gebouw voor de kweekelingen te Módjó-warnó, met voorhuis als leerkamer en achterhuis als woonkamer, voltooid en dadelijk door 12 jongelieden, onder welke één leerling van Br. jansz (van de Doopsgezinde Vereeniging), betrokken is. »In inrichting en frischheid", zegt kruyt , «beantwoordt dit gebouw ten volle aan de vereischten. Bij de inwendige inrichting ging men zooveel mogelijk met Javaansche gebruiken en

11*

Sluiten