Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet meneer er vaii? We hebben jelui immers ook wel groot gebracht."

Dan ook hierin komt langzamerhand eene merkbare verandering ten goede. In sommige huisgezinnen heerscht meer regel en orde. Én school én catechisatie werken hiertoe mede. Menigmaal vond onze broeder 's avonds eenigen van verschillenden leeftijd bijeen, dezen bezig met het leeren van versjes, anderen met het spellen uit een tjarakan (a-b boek) en dat alles liefst zoo luid mogelijk, zoodat het geheel wel iets had van een langgar (mohammedaansche jongensschool) in miniatuur.

Met de volgende aantrekkelijke bijzonderheid besluiten wij onze mededeelingen uit kruyt's verslag.

n De loerah van Mödjö-rötö, onder-distrikt Módjö-warno, trad af wegens ouderdom, en in zijne plaats werd gekozen de oudste zoon van den ontginner dier desa. Deze man behoort tot de meest gegoeden van het dorp. Hij heeft niet alleen de school met vrucht doorloopen, maar in der tijd ook deelgenomen aan de avond-lessen, o.a. in het Maleisch en het rekenen met gebroken getallen. Hij is dus meer ontwikkeld dan eenige loerah hier in den omtrek en daarbij een door en door vroom christen. Wat mij het meest voor hem innam, was de wijze waarop hij zich gedroeg, tijdens de verkiezing hangende was. Een der oudste christenen getuigde van hem, dat hij ff noch ter rechter- noch ter linkerhand afweek", waarmee de man bedoelde, dat hij noch door geld noch door bijgeloovige handelingen zich van zijne verkiezing trachtte te verzekeren. Dat hij daardoor den steun moest missen van lieden, die uit dergelijke zaken steeds een winstje voor zich zoeken te kloppen, pleit slechts voor zijn karakter. Niet zonder grond verwachten wij van hem, dat hij een voorbeeld zal zijn voor zijne minderen, zoowel als voor andere dorpshoofden."

z/En hiermede", zoo eindigt onze broeder zijn verslag, //heb ik het belangrijkste uit dezen werkkring vermeld. Het is niet dan met een gevoel van onvoldaanheid, dat ik op dezen tijdkring terug zie. Veel moest ongedaan blijven, en in veel kan niet dan gebrekkig worden voorzien. Toch gaan wij met

Sluiten