Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goeden moed voort, doende wat onze hand vindt om te doen."

//Moge slechts bij de vrienden der zending de overtuiging gevestigd zijn, dat hier veel kan, dat hier veel moet gedaan worden. v //Heft uwe oogen op en aanschouwt de landen, want zij zijn aireede wit om te oogsten"", en u //Bidt den Heer des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijnen oogst uitstoote."" Eindigt alzoo de ééne broeder met opwekking tot het gebed om meer arbeiders, de andere, Br. c. poensen , begint met eene diep gevoelde betuiging van afhankelijkheid van God zijne mededeelingen omtrent:

De zending in Kediri en Madioen in 1887. »God, de Heer is en blijft de Alpha en Omega, de eerste en de laatste in de zending. Hij geeft, en alléén door en met Hem hebben wij iets en vermogen wij iets. Het woord des Heeren Jezus: //zonder mij kunt gij niets doen", leert men dan ook eerst recht in de practijk der zending verstaan. En waar het woord Gods eene plaats gevonden heeft in eene geloovige ziel, daar ontvangt God alweer de eer voor de genade, dat ook zij tot het geloof in Christus mocht komen."

De zendende gemeente worde er dus aan herinnerd, //God te bidden, dat Hij den zendelingen eene deur des woords opene". In dat bidden zal het openbaar worden, dat er een band der gemeenschap bestaat, die de zendende gemeente en de zendelingen met hunne gemeenten aan elkander verbindt. Moet de zendeling op Java nog meer nadruk leggen op dat: «Bidt God voor ons, opdat Hij ons eene deur des woords opene", onze broeder mag er toch ook reeds aanvankelijk voor danken, dat ff God hem eene deur des woords geopend heeft". Hoort hem zei ven:

//Het getal mijner gemeenten werd weder met ééne vermeerderd. In eene boschachtige streek van het district Soekó-rëdjö hebben zich drie christen-gezinnen gevestigd. Gunstiger gelegenheid voor inlanders, die eene desa met sawah's en tëgals (natte en drooge rijstvelden) wenschen aan te leggeu, is niet te vinden. En de man, die de ziel der onderneming is, munt uit door ijver en vromen zin, die, naar wij hopen, duurzaam

Sluiten