Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen zijn en bestand tegen de ontzenuwende kracht der algemeene indrukkeloosheid."

En dan beschrijft onze broeder den levensloop van Rubin (zoo heet het hoofd der nieuwe nederzetting), die door zijne vrouw tot het Christendom gebracht, later, toen hij tot hoofd zijner desa verheven was, den rechten weg verliet, maar door toedoen zijner vrouw tot bekeering kwam. Verwonderlijk is het, volgens poensew , te hooren met welke gepaste vrijmoedigheid, geschiktheid en gemoedelijk vromen zin, deze vrouw te midden van christen en mohammedaansche vrouwen verkeert en het Evangelie aanbeveelt. Ook in de nieuwe nederzetting staat zij haren man trouw ter zijde, zoodat reeds verscheidene gezinnen in den omtrek besloten hebben, zich met der woon bij hen aan te sluiten en tot het Christendom over te gaan. Reeds verzochten zij gedoopt te worden, doch daarmede zal onze broeder nog eenigen tijd wachten, opdat de ernst en standvastigheid van hun voornemen nader mogen blijken. Zoo heeft God ook in die streek weer //eene deur geopend", door welke wij hopen, dat vele inlanders tot het geloof zullen komen, zoodat daar eene gemeente van eenige beteekenis gevormd worde.

Al de oudere gemeenten bleven in wezen, maar die van Sëgaran steeg van 31 tot 83 zielen, hetwelk echter uitsluitend is toe te schrijven aan het overkomen van christenen uit andere plaatsen. Die vermeerdering van ééne gemeente is vooral op Java van groot belang, omdat zij zich dan beter staande kan houden tegenover de haar omringende mohammedanen.

Te Wönó-hasri bleef het zielental hetzelfde, maar openbaarde zich veel ijver voor het bouwen van eene steenen, met pannen gedekte kerk. De gemeente leden zei ven zorgen voor steenen, zand, bamboe en alle knechtsdiensten, en aan bijdragen werd ontvangen van hier f 655,— en van Java ƒ 587,50. Br. poensen betuigt zijn' innigen dank aan de gevers hier te lande, met name aan den Graaf v&n limburg stirum , die ook in dezen kerkbouw getoond heeft hartelijk belang te stellen.

Aan den geestelijken wasdom der gemeenten zijn, evenals in

Sluiten