Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den werkkring vau kruït , in dien van poenskn bevorderlijk de viermaandelijksche kerkeraadsvergaderingen. Zij bestaan uit de medehelpers, ouderlingen en diakenen der verschillende gemeenten. Behalve andere onderwerpen, als het catechiseeren, de opleiding van kweekelingen bij den zendeling, het bouwen van nieuwe kerken of schoolgebouwen, worden op die vergaderingen ook zaken van kerkelijke tucht behandeld. Zoo kwam b.v. de vraag ter sprake, hoe er gehandeld moest worden met christen-ouders, die hun zoontje in eene andere desa hadden laten besnijden. De één was meer, de ander minder vergevensgezind, en het eindbesluit was, den ouders hunne doopbrieven af te nemen, en deze, tot dat zij teekenen van berouw en volharding betoonden, in bewaring te houden. Twee jaren daarna meende men vrijmoedigheid te hebben de doopbrieven terug te geven.

Eene eigenaardige moeilijkheid op Java is het, wanneer een mohammedaan aan het hoofd eener desa staat, waarin christenen en mohammedanen samen wonen. Die moeilijkheid openbaart zich vooral bij het toelaten of verbieden vau zulke feesten, waarbij danseressen en zangeressen voorkomen. Dergelijke feesten zijn meermalen ook voor christen-Javanen te aantrekkelijk en'werken het zedenbederf in de hand.

Van de mohammedaansche gebruiken bij het sluiten van een huwelijk besloot de bovenbedoelde vergadering dit in de gemeente in te voeren, dat er bij de aaugifte van eene huwelijksverbintenis, drie weken vóór de voltrekking van het huwelijk, f 3 moest betaald worden. De opbrengst hiervan zou strekken voor ondersteuning bij opbouw van kerken, of tot den aankoop van kerkmeubelen. Een hoogere som werd bepaald op echtscheiding, en wij begrijpen dit, als wij denken aan de lichtzinnigheid, waarmede Javanen hunne huwelijken ontbinden. Hoe gemakkelijker des te veelvuldiger echtscheidingen, of zoogenoemde echtscheidingen. Met de laatste worden dezulke bedoeld, die meestal één der echtgenooten doorzet, omdat de man zich aan den opium overgeeft, dobbelt of lui is. Toont zulk een man dan beterschap, dan gaan de echtelingen

Sluiten