Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stekend. Ja, dit was nu eens eene even nuttige als noodige bepaling. Er werd dan ook geen enkele stem tegen het voorstel uitgebracht, en sedert geldt het als regel in de desa. Wij weten, dat men zich tegenwoordig overal op lezen toelegt."

Welk een zegen kan dit in de huisgezinnen aanbrengen, niet het minst voor de jongere leden des gezins, die zich dan des avonds nuttig en aangenaam bezig houden. De zendeling, die den toestand in de desa reeds jaren lang kent, verwacht echter ook van dezen maatregel eerst langzamerhand vruchten.

Geve God op zijn ijverig werken en geduldig afwachten, een' verblijdenden zegen!

3. Woorden, die behartiging' verdienen.

In het April-nommer van »de Indische gids" weêrlegde de Heer W. H. Senn van Basel (lid van de plaatselijke schoolcommissie te Tjandjoer, Preanger regentschappen), het gevoelen van den Engelschen bisschop Isaac Taylor, dat de Islam eene gunstige uitwerking heeft op de negers in Afrika, een gevoelen, dat in den laatsten tijd veel besproken is, ook op de Algemeene Zending-conferentie, te Londen. Hjj toont aan, dat het zeker niet opgaat voor de mohammedanen in Nederlandsch Oost-Indië, en schrijft daarbij, waar hij de verbreiding van het Christendom aanbeveelt, eene bijzondere waarde toe aan het Protestantisme, boven het Catholicisme. Het ligt niet in onze bedoeling hier het betoog van den Heer Senn van Basel over te nemen , doch beteekenis heeft voor onze Lezers zjjn slotwoord, dat luidt als volgt:

«Tot het welslagen van eene uitgebreide propaganda, waardoor de inlander in den Indischen archipel een zeer gewaardeerde steun voor het Bestuur wordt, niet meer in den overheerscher zjjn' natuurlijken vijand ziet, dient de Regeering den eersten stap te doen. Het zal haar wel moeite kosten, ofschoon voor hen, die den geest van het Indische bestuur niet kennen, het verlangde gering schijnt, doch het is nu eenmaal niet anders: alle begin is moeielijk. De Regeering en hare vertegenwoordigers hebben over die moeielijkheden heen te stappen, en in het bijzonder de aanhangers van het Christendom tegen hunue hoofden te beschermen en hun zoo de kleinachting en den onwil te besparen, welke de bekeerlingen van de hoofden nog ondervinden. Een Amerikaansch bisschop zeide eens een zeer behartigenswaardig woord, dat ik hier -in herinnering wil brengen van de Indische regeeringsmannen: »»Toen Christophorus Columbus Amerika ontdekte, waagde hij daarbij enkele kleine schepen; indien hij een weinig meer zuidelijk

Sluiten