Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede dingen als wij het niet verwachten. Ons zij het eene eer, medearbeiders en navolgers Gods te wezen, als Zijne geliefde kinderen.

Toen een der eerste zendingberichten de ontvangst vond, die in het hierboven aangehaalde tekstwoord wordt beschreven, scheen ook alles de evangelieprediking onder de heidenen, eer tegen te werken dan te bevorderen. Te Jeruzalem was lang nog niet alles gewonnen voor het rijk van Christus, en in Judea en Samaria was nog veel te doen. Dat aan de heidenen het Woord Gods mocht gebracht worden, en dat ook zij het konden aannemen en daardoor op den weg des levens worden geleid, werd door vele trouwe aanhangers van den Heer Jezus Christus niet slechts betwijfeld, maar met alle macht ontkend en bestreden. Maar in Zijne wijsheid en genade opende de Heer voor Petrus eene deur, en niemand kon die meer sluiten. De apostel moest daardoor binnengaan, al zal het hem vreemd te moede zijn geweest, toen hij den voet zette over den drempel van den heidenschen hoofdman Cornelius. Hg predikte het Evangelie der opstanding en des levens, en bracht de blijde boodschap vau de vergeving der zonden, en tot ontzetting der geloovigen uit de Joden, die dit niet verwacht hadden, werd ook aan de heidenen de Geest medegedeeld, waardoor zij het Woord konden gelooven en zich bekeeren ten leven.

En daarover verblijdden zich ten slotte, tevreden zijnde, en God verheerlijkende, de geloovigen in de moedergemeente, die eerst om zijne prediking tot de heidenen tegen Petrus hadden getwist.

Nog twisten velen tegen ons. Zij betwisten ons de liefdegaven, die ons christelijk volk ons toevertrouwt, en het terrein, dat wij in de heidenwereld veroveren voor het rijk van onzen Verlosser en Koning.

Er zijn degelijke christenen, die het er voor houden, dat wy eigenmachtig en in eigene gerechtigheid roemende, den Heer het werk uit de handen nemen en voorbarig doen

Sluiten