Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen neerslaan voor de opvatting van het leven in gehoorzaamheid aan de Wet des Geestes, die sonis beter bij hunne onderhoorigen, dan bij henzelven wordt gevonden.

Laat ons hopen, dat velen hunner liever tot de vrienden der zending mogen gewonnen worden. Ook daar zijn weder verblijdende verschijnselen. De Regeering is meer geneigd om ons te steunen. Geleerden spreken het uit, dat de evangelisatie het behoud onzer koloniën is. Reizigers erkennen zich getroflen en voor de zending gewonnen, door het onderscheid tusschen mohammedaansche en christelijke desa's. Maar al spraken deze allen ons tegen; al werkten zij tegen, krachtiger dan zij nu medewerken, wij, christenen, zouden toch voortgaan. Wij gelooven aan het leven, dat Hij schenkt, die voor ons gestorven en opgewekt is, en dat wij deelachtig worden, als wij den ouden mensch en zijne werken in ons dooden. Wij gelooven, dat dit leven voor allen het ware is; dat niemand het missen kan, en als God ons roept, om van dat waarachtig leven te getuigen, daar kunnen wij niet anders dan ons Hem ten dienste stellen.

Moge het blijken, lieve vrienden van ons Genootschap, dat gij dit verstaat en alzoo medegevoelt. God sterke uwe kracht in dit nieuwe jaar, en vermeerdere uw aantal! Tracht daartoe eenige vrienden voor deze zaak te winnen. Mogen u de middelen geschonken worden, 0111 blijmoedig wel te doen, en, terwijl wij tevreden en dankbaar zijn voor hetgeen den heidenen geschonken wordt, moge daar blijdschap zijn bij de heidenen en dankbaarheid voor hetgeen wij hun zenden, en blijdschap in de hemelen, omdat zondaren zich bekeeren, en omdat de nooit volprezen naam des Heeren verheerlijkt wordt op de aarde, en in Hem zich ook de eilanden verblijden.

2. Eerste ontmoetingen van Br. Bieger op Savoe.

>Wilt mijne eerste beschouwingen over ontvangen indrukken en opgedane ervaringen met verschooning lezen; want het gebeurt

Sluiten