Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterkte der inlandsche leeraars in het ressort, de meerdere of mindere uitgebreidheid der gemeenten, de onderlinge ligging der plaatsen, en wat dies meer zij.

De Vereeniging betreurt het overlijden van den oudsten der inlandsche leeraars, W. Hehanussa, te Kema, ressort Ajermadidi. Hij overleed den 17 den December 1887 in den ouderdom van 88 jaren, waarvan hij, Ambonees van geboorte, er 57 in dit land, in dienst der evangelisatie doorbracht. Eerst was hij werkzaam in de betrekking van onderwijzer en voorganger; later, sedert 1856, als Hulpzendeling in dienst van het Nederlandsche zendelinggenootschap, en eindelijk, sedert 1882, als inlandsch leeraar, in dienst van de Kerk. Hij was in waarheid een algemeen geacht en verdienstelijk man in zijn' kring, wat ook door de Regeering werd erkend, toen zij hem in 1880 met de zilveren medaille voor burgerlijke verdiensten begiftigde. Hij was de eerste, en tot heden toe de eenige, van het inlandsch personeel, in dienst der Evangelisatie, dien zulk eene onderscheiding te beurt viel. Hehanussa was nog een leerling van den zeer verdienstelijken en hooggeachten Zendeling en Predikant te Amboina, j. kam. Hij had, bij tamelijk heldere kennis, een recht geloovig gemoed, een' zeer vromen zin, een alleszins godvruchtigen wandel. Ernst en liefde straalden hem uit de oogen, en blonken in zijne prediking, terwijl de blijdschap des geloofs op zijn wezen en in zijn doen verspreid lag. Starende op de plaats, die hij ledig liet, doch zoo waardig jaren lang vervulde, ruischt eene stem ons in de ooren: //Zalig de dooden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hunnen arbeid, en hunne werken volgen met hen."

{Het vervolg later.)

Sluiten